Aluetutkimus omalta kotipaikkakunnalta

Projektityö on suunnattu yläkouluun ja lukioon maantieteen oppiaineeseen. Se voi toimia esimerkiksi lukion GE4-kurssin aluetutkimuksena. Projektissa laaditaan aluetutkimus rajatulta alueelta. Tutkimuksen kohteena voi olla esimerkiksi oma kotipaikkakuntasi tai -kaupunkisi tai oma kotikaupunginosasi.

Tutkimuksessa selvitetään alueen niin luonnonmaantieteellisiä kuin ihmismaantieteellisiäkin ilmiöitä ja ominaisuuksia ja laaditaan niiden pohjalta tutkielma.

Projektityössä hyödynnetään PaikkaOpin kartta-alustan paikkatietoaineistoja. Kunkin aihepiirin yhteydessä on ilmoitettu, mitä paikkatietoaineistoa voit hyödyntää tutkielmaasi tehdessäsi. Kaikki palvelun aineistot ovat käytössäsi.

Aluetutkimus omalta paikkakunnalta

Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen

 • Tutustukaan ennen projektityön aloittamista yhdessä ryhmän kanssa PaikkaOpin kartta-alustan perustoimintoihin ja erilaisiin aineistoihin.
 • Tutkielmatekstin voi laatia esimerkiksi tekstinkäsittelyohjelmalla (esim. Word).

 

Ohjeita tutkielman kirjoittamiseen

 • Laadi tutkielma niin, että sen sisällysluettelo noudattelee alla esitettyjä otsikoita. Laadi kunkin otsikon alle kirjallinen selostus sekä otsikon että annettujen ohjeiden ja vinkkien mukaisesti.
 • Kirjoita kokonaisia lauseita, ei vain ranskalaisia viivoja.
 • Kokoa kaikki tutkielmassa käyttämäsi lähdeaineistot aakkostettuna tutkielman loppuun. Laadi lähdeluettelo oppikirjan tai Etälukion sivuilta löytyvien ohjeiden mukaan.
 • Viimeistele tutkielmasi teksti huolellisesti.
 • Numeroi ja nimeä käyttämäsi kuvat ja liitteet (esim. Kuva 1.) ja muista viitata kuvaan tai liitteeseen tekstissä.

 

Tutkielman sisältökokonaisuudet. Laadin kunkin otsikon alle tekstit, joissa vastaat esitettyihin kysymyksiin.

Osa 1: Tutkimusalueen sijainti

Selvitä tutkimusalueesi sijainti. Laadi sijainnista selvitys niin absoluuttisesti kuin suhteellisesti ympäristöönsä nähden.

 • Mitkä ovat tutkimusalueesi lähikunnat, -kaupungit ja/tai -kaupunginosat?
 • Missä maakunnassa ja missä osassa Suomea tutkimusalueesi sijaitsee?
 • Mitkä ovat etäisyydet tutkimusalueeltasi suuriin maakunnallisiin ja valtakunnallisiin keskuksiin?
 • Selvitä lisäksi tutkimusalueesi absoluuttinen sijainti asteverkon ja Euref-Fin-koordinaatiston avulla. Kirjaa ylös tutkimusaluettasi rajaavat koordinaattiakselit tai vaihtoehtoisesti kirjaa ylös tutkimusalueesi oletettavan keskipisteen koordinaattitiedot.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Peruskartta, maastotietokanta, asteverkko, Euref-Fin-koordinaatisto

 

Osa 2: Tutkimusalueen luonnonympäristö

Laadi selvitys tutkimusalueesi luonnonympäristöstä ja maastosta.

Kallio- ja maaperä

 • Millaista kallioperää tutkimusalueellasi on? Selvitä lisäksi tutkimuskirjallisuutta hyödyntäen, miten kallioperä on syntynyt.
 • Millaista maaperää tutkimusalueellasi on?
 • Miten edellinen jääkausi on vaikuttanut maaperän muodostumiseen. Ota huomioon mm. muodostumien suuntautuneisuus ja muoto.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Maaperä

Pinnanmuodot

 • Mitkä ovat tutkimusalueesi korkeimmat ja matalimmat pisteet? Käytä tähän avuksesi peruskarttaa ja maastotietokantaa. Selvitä myös, millaisia suhteellisia korkeuseroja alueella on.
 • Laadi myös yleispiirteinen selvitys siitä, millaisia pinnanmuotoja tutkimusalueellasi on, esimerkiksi harjuja, jokilaaksoja tai avokallioita. Muista myös, että tasainen maasto on pinnanmuoto!

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Peruskartta, maastotietokanta, rinnevalovarjotus

Vesistöt

 • Mitkä ovat tutkimusalueesi suurimmat vesistöaltaat ja joet?
 • Onko alueella koskia, soita tai muita vesistöalueita?
 • Mihin vesistöalueeseen tutkimusalueesi vesistöt kuuluvat ja kuinka laaja valuma-alue niillä on?
 • Onko alueella pohjavesialueita ja missä ne sijaitsevat suhteessa maaperään?
 • Millaiset tekijät saattavat uhata vesistöjen kuntoa tutkimusalueellasi ja vesistön valuma-alueella?

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Peruskartta, maastotietokanta, vesistöjen valuma-alueet, pohjavesialueet, vedenlaatu-aineistot

Kasvillisuus

 • Millaista kasvillisuutta tutkimusalueellasi on? Tutki metsätyyppejä ja tutkimusalueesi sijoittumista metsäkasvillisuusvyöhykkeissä.
 • Mille luonnontieteellisten aluejakojen ja suotyyppien aluejakojen vyöhykkeelle tutkimusalueesi sijoittuu? Käytä kasvillisuusalueita määritellessäsi hyväksesi mm. Corine-maanpeiteaineistoja. Pohdi samalla, miten hyvin aineiston luokitus pitää paikkansa omalla tutkimusalueellasi. Voit lisäksi käyttää hyväksesi vääräväri-ilmakuvia, jotta voit paremmin erottaa kasvillisuusalueiden rajoja.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Corine-maanpeiteluokitus, metsäkasvillisuusvyöhykkeet, ilmakuva-aineistot

 

Osa 3: Väestö ja asutus

Selvitä, millaista yhdyskuntarakennetta tutkimusalueellasi on.

 • Kuuluuko tutkimusalueesi taajama-alueeseen tai onko se pääosin kerrostalo- vai pientalovaltaista.
 • Mitkä ovat tutkimusalueesi tärkeimmät väestökeskittymät (esim. keskustaajamat).
 • Selvitä tutkimusalueesi keskeiset demografiset muuttujat, kuten väestömäärä, väentiheys ja muuttoliike. Käytä hyväksesi kartta-alustan teemakarttatyökalua, josta saat tilastotietoa kunnittain.
 • Pohdi mitkä tekijät ovat vaikuttamassa esimerkiksi tutkimusalueen väestön kasvuun tai vähenemiseen.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Yhdyskuntarakenteen aluejako, asuinalueet, teemakartasto

 

Osa 4: Maanpeite ja maankäyttö

Laadi selvitys tutkimusalueesi maankäytöstä ja maanpeitteestä. Tutki kartta-alustan paikkatietoaineistojen avulla mm:

 • Tutki, miten alueella ovat sijoittuneet asuinalueet, palvelujen alueet ja teollisuusalueet.
 • Onko alueella peltoja, turpeentuotantoalueita tai soranottoalueita? Missä ne sijaitsevat suhteessa muihin maankäyttöalueisiin ja toimintoihin, esimerkiksi asumiseen?
 • Miten erilaisia luonnonvaroja ja maanpeitealueita tutkimusalueellasi on hyödynnetty ja miten ne jakautuvat alueella? Pohdi myös niiden merkitystä ja hyötykäytön vaikutuksia oman tutkimusalueesi asukkaille.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Peruskartta, maastotietokanta, Corine-maankäyttöluokitus

 

Osa 5: Elinkeinot

Laadi selvitys tutkimusalueen elinkeinoista. Selvitä teemakarttatyökalua hyödyntäen esimerkiksi mm. seuraavia asioita:

 • Miten tutkimusalueen elinkeinot jakautuvat alkutuotantoon, jalostukseen ja palveluihin?
 • Millaiset edellytykset eri elinkeinoilla on tutkimusalueellasi?
 • Selvitä ulkopuolisia lähteitä käyttäen, mitkä ovat tutkimusalueesi suurimmat työnantajat ja mikä on alueen työllisyystilanne (työttömyysaste)? Pohdi syitä nykytilanteeseen.
 • Pohdi, onko elinkeinojen rakennemuutoksella (muutos maataloudesta palveluyhteiskuntaan) ollut vaikutuksia alueen maankäyttöön?
 • Millainen on matkailun asema osana alueen palveluelinkeinoa?

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Teemakartasto

 

Osa 6: Liikenne

Laadi selvitys tutkimusalueesi liikenneoloista ja -ympäristöstä. Pohdi mm. seuraavia asioita:

 • Mitkä ovat alueen keskeiset liikenneväylät (tiet, rautatiet, vesiliikenneväylät)?
 • Minne tutkimusalueelta on selkeät liikenneyhteydet?
 • Missä alueella sijaitsevat satamat, lentokentät ja joukkoliikenneasemat (rautatieasema, linja-autoasema) ja minne näiltä on yhteyksiä?
 • Millaiset ovat eri liikennemuotojen käyttömahdollisuudet tutkimusalueellasi? Onko alueella esimerkiksi joukkoliikennettä vai perustuuko liikenneympäristö yksityisautoiluun eli henkilöauton käyttöön.

Kartta-alustalla käytettävät aineistot: Peruskartta, maastotietokanta, liikenneverkko

 

Osa 7: Alueelliset riskit ja kehittäminen

Laadi selvitys, millaisia uhkakuvia ja riskejä tutkimusalueesi kohtaa tulevaisuudessa ja miten aluetta tulisi kehittää. Hyödynnä jo aiemmissa kohdissa keräämiäsi havaintoja ja tietoja ja pohdi mm. seuraavia asioita:

 • Miten luonnonolot vaikuttavat tutkimusalueen kehittymiseen? Keskeiset luonnonoloista aiheutuvat riskit, niiden syyt ja seuraukset.
 • Miten kohdealueella hyödynnetään luonnonvaroja? Aiheutuuko siitä ongelmia? Voitaisiinko hyödyntää enemmän?
 • Miten väestö kehittyy ja aiheutuuko siitä ongelmia?
 • Millainen on elinkeinorakenne ja työtilanne?
 • Ovatko alueen palveluvarustus ja liikenneyhteydet riittävät? Aiheutuuko niistä ongelmia ja voisiko niitä kehittää?
 • Selvitä myös, millaisia tulevaisuuden suunnitelmia tutkimusalueeseesi liittyy.

 

 

Comments are closed.