Lukion tehtävät 7 - vesistöaiheinen kartta-aineistojen vertailu

Lukion tehtäväpaketin 7. osassa vertailet kartta-aineistoja asutukseen, maankäyttöön ja valuma-alueeseen liittyen omalta paikkakunnaltasi. Tehtävässä tutkitaan kartta-aineistoja apuna käyttäen, miten vesistöt ovat vaikuttaneet asuinalueiden sijoittumiseen ja miten ihminen vaikuttaa vesistöihin. 

Kirjoita tekstinkäsittelyohjelmalla vastaukset kysymyksiin. Voit liittää mukaan yhden kartan valitsemillasi kartta-aineistoilla sekä A- että B-osasta. Muista sopiva rajaus karttaesityksellesi. Mainitse kartan yhteydessä, mitä aineistoja kartassa näkyy.

Valmistautuminen

 • Avaa PaikkaOpin karttapalvelu ja etsi oma kotipaikkakuntasi. Valitse mainitut karttatasot ja vastaa alla oleviin kysymyksiin oman kotipaikkakuntasi osalta.
 • Kaikissa tehtävissä taustakartaksi tulee olla valittuna peruskartta tai maastotietokanta, muut aineistot annetaan tehtäväkohtaisesti.

A.Tutki oman kotipaikkakuntasi asutusta

Teoriaosuudessa luetaan oman kunna asutuksen muodostumisesta.

Aineistot: Paikannimet ja hallinnolliset rajat: Kunnat. Vesistöt: vesistöalueet.

 1. Mitä vesistöjä kotipaikkakunnallasi on? Kuvaa maantieteellisin termein, missä ne sijaitsevat.
 2. Missä asutuksen keskusalue sijaitsee? Entä reuna-alueet?
 3. Arvioi kartan perusteella, onko vesistöjen sijainti vaikuttanut asutukseen. Jos on niin miten? Lue oman kunnan asutushistoriasta tarkempaa tietoa vesistöjen mahdollisesta vaikutuksesta asutuksen muodostumiseen.

 

B. Tutki ihmistoimintaa ja sen seurauksia valuma-alueellasi

Rajaa se valuma-alue, jolla kotisi sijaitsee. Tee rajaaminen Lisää aluekohde -työkalulla (keltainen salamasymboli työkaluvalikossa).

1. Valuma-alueen yleispiirteet ja suot

Aineistot: Vesistöt: vesistöalueet ja vesistöjen valuma-alueet.

 • Valuma-alueen koko. Kuinka suuri valuma-alueesi on?
 • Suot. Sijaitseeko valuma-alueella soita? Missä ne sijaitsevat? Ovatko suot ojitettuja? Arvioi niiden pinta-alaa suhteessa koko valuma-alueen pinta-alaan. Pohdi soiden merkitystä valuma-alueen vesien laatuun ja erityisesti sitä, miksi soita ojitetaan.

2. Pellot

Aineistot: Maankäyttö ja liikenne: maatalousalue. Käytä apunasi myös paikallistuntemustasi.

 • Tarkkaile peltojen määrää, sijaintia ja kokoa. Miten pellot sijaitsevat vesistöihin nähden?

3. Alueen korkeussuhteet

Aineistot: Maasto ja geologia: rinnevalovarjostus sekä korkeus- ja syvyyskäyrät.

 • Kuvaile alueen korkeusvaihtelua.

4. Pohjavesi ja vedenlaatu

Aineistot:

 

 • Löytyykö alueelta pohjavettä? Mistä, miten se on sijoittunut? Miten alueen muut toiminnat saattavat vaikuttaa pohjaveteen?
 • Miten tiestö vaikuttaa valuma-alueeseen ja vesistöt tiestöön?
 • Miten asutus on sijoittuneena valuma-alueella?

5. Yhteenveto

Tee lopuksi yhteenveto ihmistoiminnan vaikutuksista valuma-alueen veden laatuun. Pohdi, miten ihmisvaikutuksia voidaan vähentää. Voit myös selvittää, mitä toimenpiteitä erityisesti kannattaisi toteuttaa valitsemallasi valuma-alueella.

Comments are closed.