Oma asuinympäristö paremmaksi

Projektityö soveltuu alakoulusta lukioon sekä maantieteen että ympäristöopin oppiaineisiin. Projektityössä otetaan haltuun oma asuinympäristö ja kehitetään sitä entistä paremmaksi. Tavoitteena on tutkia ja tehdä ehdotuksia siitä, miten omaa asuinympäristöä voisi parantaa, jotta se olisi entistä viihtyisämpi, turvallisempi ja kiinnostavampi paikka elää ja toimia. Vaihtoehtoisesti suunnittelukohteeksi voi valita myös lähipuiston, niityn tai vaikka joutomaa-alueen.

Projektin aikana yhdessä mietittäviä ja pohdittavia asioita ovat muun muassa:Oma asuinympäristö

  • Millaisista osista hyvä asuinalue koostuu?
  • Miten eri asukasryhmät – lapset, nuoret, vanhukset – on otettu huomioon asuinalueella?
  • Mikä on maiseman merkitys asuinympäristön laadulle?

 

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

Projektityön sisältö

Projektityöskentely voi tapahtua pienryhmissä, joista jokainen tutkii asuinympäristöään oman teemansa mukaisesti. Teemoja voivat olla esimerkiksi liikenneympäristön kehittäminen, eri asukasryhmien olojen parantaminen tai alueen viihtyisyyden lisääminen.

Projektin aikana pienryhmät tuottavat asuinympäristön kokemiseen liittyvää kokemuksellista paikkatietoa. Tällaista tietoa voidaan hyödyntää alueen suunnittelussa ja perusparantamisessa ja sen avulla saadaan tietoa, jota mittauksin tai kartoituksin ei saataisi. Tällöin voidaan puhua vuorovaikutteisesta tai osallistuvasta suunnittelusta.

Projektin aikana työskentely tapahtuu sekä luokassa että ulkona, omaa asuinympäristöä havainnoiden. Havainnointiretkien aikana kirjataan ylös huomioita ja parannusehdotuksia asuinympäristöstä. Retkien jälkeen havainnot kirjataan PaikkaOpin kartta-alustalle. Havaintoretkille on hyvä ottaa mukaan myös kamera, jolla otetut kuvat voidaan liittää kartalle havaintoaineistoiksi.

Pienryhmän käytössä voi olla GPS -vastaanotin, jolla tallennetaan havaintokohteiden sijaintitiedot. Sijainnit tuodaan havaintoretken jälkeen PaikkaOpin -kartta-alustaan, jossa niitä voidaan selata karttapohjalla.

Mikäli GPS-laitetta ei ole käytettävissä, voidaan sen tilalle kävelyretkelle ottaa mukaan karttatuloste alueesta ja merkitä kohteiden sijainnit tähän. Retken jälkeen kohteet digitoidaan käsin kartta-alustalle.

 

Projektiohjeet

Havaintolomake kentälle

Valmistautuminen

 • Opettajalla ja oppilailla/oppilasryhmillä tulee olla käytössä tunnukset PaikkaOpin oppimisympäristön käyttöön.
 • Sopikaa yhdessä yksi tutkimusalue, jolta havaintoja kerätään. Tutustukaa alueeseen ennen havainnointiretkiä esimerkiksi karttojen ja ilmakuvien avulla. > Ohjeet työtilan tallentamiseen ja jakamiseen
 • Jos käytössänne on GPS-laitteita, opetelkaa yhdessä laitteiden käyttö ja varmistakaan, että laitteet ovat yhteensopivia PaikkaOpin oppimisympäristön kanssa. Tallentakaa GPS-laitteeseen tallennetut kohteet kartta-alustalle.
  > Ohjeet GPS-laitteeseen tallennettujen kohteiden tuomiseen

Havainnot epäkohdista ja toimivista asioista ylös retkellä

 • Retkellä havainnoidaan ympäristöä valitun teeman mukaisesti. Mitä hyvää ja huonoa, toimivaa tai epätoimivaa alueella on? Voidaan esimerkiksi kokeilla liikkumista eri kulkuvälinein alueella, jos teemana on liikenneympäristön kehittäminen.
 • Kirjatkaa havaintoretken aikana tekemänne kohdehavainnot havaintolomakkeeseen. Kirjatkaa lomakkeen kohtaan ”Kohdenumero” esimerkiksi GPS-laitteen antama kohdenumero, jotta voitte myöhemmin yhdistää kirjaamanne havaintotiedot oikeaan kohteeseen kartta-alustalla.
 • Mikäli käytössänne ei ole GPS-laitetta, ottakaa havaintoretkelle mukaan karttatuloste tutkimusalueesta. Merkitkää havaintojenne sijainti karttapohjalle retken aikana. Numeroikaa kohteet niin, että voitte yhdistää karttapohjalle merkityn kohteet ja havaintolomakkeelle kirjatut havaintotiedot.

Parannusehdotukset kartta-alustalle

 • Havaintoretken jälkeen lisätkää kohteet PaikkaOpin kartta-alustalle karttatulostetta apuna käyttäen.
  > Ohjeet kohteiden tallentamiseen kartta-alustalle
 • Jokainen havainnointiryhmä tallentaa tekemänsä huomiot kunkin kohteet ominaisuustietoihin. Liittäkää kohteiden mukaan myös ottamanne valokuvat. Kun jokainen havainnointiryhmä on tallentanut kohteensa, jakakaa kohteet työtilan avulla kurssin muille oppilaille.
 • Projektin lopussa jokainen pienryhmä esittelee havaintonsa ja ehdotuksensa asuinympäristön parantamiseksi.

Ideoiden jakaminen ja niistä keskustelu

 • Tehtävää voi jatkaa aktiivisen kansalaisuuden ja osallistumisen taitojen harjoittelemiseksi jakamalla parhaat ideat jollekin koulun ulkopuoliselle taholle, esimerkiksi paikalliselle kaavoitusviranomaiselle, taloyhtiön hallitukselle, asuinalueyhdistykselle, paikallislehdelle tai koulun oppilaiden vanhemmille.
 • Toivottavaa olisi, että oppilaat saisivat palautetta ja kommentteja ideoistaan. Ehkä joku niistä päätyy toteutettavaksi asti?


Alla on esitetty kolme ehdotusta havainnointiryhmiksi omine teemoineen ja teemakysymyksineen:

Ryhmä 1. Pyöräilijän ja jalankulkijan liikenneympäristö

Liikenneympäristö muodostaa ison osan omasta asuinympäristöstämme. Siihen kuuluvat niin tiet, kadut, jalkakäytävät, pyörätiet kuin liikennemerkit ja opasteetkin. Kadut muodostavat alueen, jossa useimmiten liikutaan ja toimitaan, kun olemme ulkona.

Liikenneympäristössä kohtaavat myös monet asukas- ja liikkujaryhmät. Liikkujina on lapsia, pyöräilijöitä, kävelijöitä, liikuntarajoitteisia ja autoilijoita, joiden kaikkien liikennetarpeet on huomioitava. Liikkujien välille saattaa muodostua myös ongelmatilanteita, joita voidaan poistaa liikenneympäristön hyvällä suunnittelulla.

 • Tutkikaa pienryhmän kanssa asuinalueen liikenneympäristöä erityisesti pyöräilijän ja jalankulkijan näkökulmasta. Pohtikaa havaintokohteiden yhteydessä myös sitä, miten voisitte kohteita ja ympäritöä edelleen parantaa.
 • Voitte valite havaintokohteiksenne esimerkiksi seuraavia:
  • Pyöräilijöiden ja jalankulkijoiden kannalta vaaralliset risteykset
  • Huonosti hoidetut kävely- tai pyörätiet
  • Huonokuntoiset tai puutteelliset liikennemerkit tai opasteet
  • Puutteelliset joukkoliikennepysäkit tai -yhteydet
 • Kirjatkaa havaintonne ja parannusehdotuksenne havaintolomakkeeseen ja tallentakaa kohteiden sijainnit GPS -laitteeseen. Havaintoretken jälkeen tuokaa keräämänne havainnot PaikkaOpin kartta-alustalle.
Ryhmä 2. Tekeminen ja toiminta

Erilainen tekeminen ja toiminta kuuluvat selkeästi oman asuinympäristön luonteeseen. Asuinympäristössä vietämme aikaa monenlaisten toimintojen parissa. Hyvän asuinympäristö antaa virikkeitä monenlaiseen toimintaa ja tarjoaa jokaiselle asukasryhmälle erilaisia mahdollisuuksia.

 • Tutkikaa pienryhmänne kanssa asuinalueenne tarjoamia mahdollisuuksia erilaiseen toimintaan ja tekemiseen. Tarkastelkaa toimintaa useamman asukasryhmän näkökulmasta. Miten alueella on huomioita vaikkapa lasten, vanhuksien tai koiranulkoiluttajien tarpeet.
 • Voitte valita havaintokohteiksenne esimerkiksi seuraavia:
  • Huonot tai hyvät ulkoilumahdollisuudet, kuten esimerkiksi pururadat tai urheilukentät
  • Lasten leikkipuistot ja -kentät
  • Lemmikkien ulkoilualueet
  • Paikat, joissa voitte levätät ja viettää aikaa ystävien kanssa
 • Kirjatkaa havaintonne ja parannusehdotuksenne havaintolomakkeeseen ja tallentakaa kohteiden sijainnit GPS -laitteeseen. Havaintoretken jälkeen tuokaa keräämänne havainnot PaikkaOpin kartta-alustalle.
Ryhmä 3. Kaupunkikuva ja viihtyisyys

Asuinympäristö on paikka ja tila, jossa asutaan. Tällöin ei ole yhdentekevää, kuinka viihtyisä asuinympäristö on. Asuinalueen viihtyisyyteen vaikuttavat monet tekijät liikenteen melusta rakennusten ulkoasuun ja alueen roskaisuuteen. Hyvän asuinalueen merkki on, että ihmiset viihtyvät alueella.

 • Tutkikaa pienryhmänne kanssa asuinalueenne viihtyisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Tarkastelkaa viihtyisyyttä lisääviä ja viihtyisyyttä vähentäviä asioita. Muistakaa myös tehdä ja pohtia parannusehdotuksia, joilla asuinympäristö voisi muodostua nykyistä viihtyisämmäksi.
 • Voitte valita havaintokohteiksenne esimerkiksi seuraavia:
  • Asuinalueen kauniit rakennukset ja maisemat
  • Ränsistyneet tai huonokuntoiset rakennukset
  • Roskaiset tai töhryiset ympäristöt, jotka vähentävät ympäristön viihtyisyyttä
 • Kirjatkaa havaintonne ja parannusehdotuksenne havaintolomakkeeseen ja tallentakaa kohteiden sijainnit GPS -laitteeseen. Havaintoretken jälkeen tuokaa keräämänne havainnot PaikkaOpin kartta-alustalle.

Comments are closed.