Paikkatiedon hyödyt

Paikkatiedon hyödyt

Miksi paikkatietoa tulisi hyödyntää opetuksessa? Opettajat ja viimeistään oppilaat haluavat perusteluita sille, miksi paikkatietoa tulisi hyödyntää opetuksessa ja mitä hyötyä paikkatietotaitojen harjaannuttamisesta on. Alle on listattu muutamia esimerkkejä, joiden avulla perustelut niin itselle kuin oppilaille on helpompi tehdä.

Opettajan näkökulmasta

Opettaja (Kuva: Sergio Palao / CATEDU)

 1. Paikkatieto-ohjelmien avulla voidaan taltioida hyvin monenlaista tietoa (numeerista, kirjallista, visuaalista, audiota) (tiedon taltiointiväline)
 2. Tiedoista voidaan tehdä kartta (tiedon ja omien tulosten esittämisen työkalu)
 3. Tiedot voidaan esittää digitaalisessa muodossa yhdellä alustalla ja jakaa (viestinnän väline)
 4. Paikkatieto-ohjelmaa voidaan käyttää eri oppiaineissa ja oppiaineiden välisissä projekteissa (monialainen työkalu)
 5. Voidaan tuottaa tietoa omasta lähiympäristöstä ja liittää tietoa laajempiin kokonaisuuksiin (tukea kontekstuaalista oppimista)
 6. Voidaan tukea lähiympäristössä liikkumista ja paikkaansidottua oppimista
 7. Voidaan hyödyntää opetuksessa teknologiaa, jonka hallitsemisesta on hyötyä oppilaiden arjessa ja mahdollisesti tulevaisuuden työuralla
 8. Voidaan asettaa, tarkastella ja ratkaista alueellisia ongelmia
 9. Voidaan tukea valtakunnallisissa opetussuunnitelmissa asetettuja tavoitteita (Ks. tarkemmin )

 

Oppilaan näkökulmasta

Lapset (Kuva: Sergio Palao / CATEDU)

Oppii hyödyntämään verkossa olevia kartta- ja paikkatietopalveluita arjen toiminnoissa, esimerkiksi

 • oppii käyttämään kartta- ja paikkatietopalveluiden toimintoja, esim. etsimään kohteita tai reittejä kartalta
 • oppii arvioimaan navigaattorin tekemien reittivalintojen ongelmia
 • oppii arvioimaan, minkä mobiilisovelluksen antaa käyttää sijaintitietoja ja tiedostaa millaisiin tarkoituksiin sijaintitietoja käytetään ja jaetaan

Oppii hyödyntämään paikkatietoa tutkimustyökaluna (tiedon tarkastelussa, analysoinnissa, esittämisessä ja jakamisessa). Esimerkiksi tutkiessaan tiettyä aihetta tai ongelmaa

 • tietää, miten paikkatietoa voidaan hyödyntää tutkimuksessa ja tuoko sen hyödyntäminen lisäarvoa tutkimukselle
 • osaa hakea, valita, tulkita ja arvioida aiheeseen liittyviä paikkatietoaineistoja tai kerätä oman paikkatietoaineiston
 • osaa havainnollistaa ja esittää tuloksia paikkatiedon avulla (laatia kartan)
 • osaa arvioida omien tulosten luotettavuutta

Oppii hyödyntämään kartta- ja paikkatietopalveluita osallistumisen ja vaikuttamisen työkaluna. Esimerkiksi

 • osaa hakea, arvioida ja tulkita omaan lähiympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja
 • osaa hyödyntää paikkatietoa kohteista/alueista viestimisessä ja keskustelussa

Oppii paikkatiedon hyödyntämisestä yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa sekä paikkatiedon tarjoamista urapoluista. Yhteiskunnasta ja yritysmaailmasta löytyy lukuisia esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä toiminnan tehostamisessa ja kehittämisessä. Paikkatiedon ympärille on kehittynyt myös ihan uudenlaista liiketoimintaa. Paikkatietotaidot mahdollistavat monenlaisten uravalintojen tekemisen aina kaupunkisuunnittelijasta, yrittäjäksi ja ympäristön tutkijasta vaikkapa sovelluskehittäjäksi.

Esimerkkejä paikkatiedon hyödyntämisestä yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa

 

Oman lähiympäristön kehittämiseen vaikuttamisessa ja osallistumisessa.
Helsingin kaupungin Kerro kartalla-palvelun avulla voidaan kohdentaa erilaisia kyselyitä tietyllä alueella asuville asukkaille. Esimerkiksi palvelun avulla on paikannettu: asuinrakennuksissa pesiviä lintuja, Malminkartanon viihtyisiä ja epämiellyttäviä paikkoja, uusia paikkoja skeittaukseen, pyöräilijöille vaarallisia paikkoja sekä uuden Munkkivuoren ratikkareitin ja pysäkkien sijoittaminen.

Ympäristön tutkimisessa.
Suomen ympäristökeskus, SYKE kerää ja ylläpitää erilaisia Suomen ympäristöön liittyviä paikkatietoaineistoja (mm. vesivaroista, eliölajeista, ympäristön kuormituksesta), joita voidaan hyödyntää esimerkiksi ympäristön tilan seurannassa ja kaupunkisuunnittelussa.

Mainonnan osuvuuden parantamisessa.
Google käyttää tietokoneiden IP-osoitteita, mobiililaitteiden sijaintitietoja ja tehtyjä hakukyselyitä parantaakseen osuvammaksi mainostuotteiden tarjoamista ja tarjotakseen nimettömiä tietoja käyttäjästä mainostajille. Lisää aiheesta löydät täältä.

Kansalaisten turvallisuuden parantamisessa.
Suomen lentoasemia ylläpitävä Finnavia hyödyntää paikkatietoa määrittäessään erilaisia lentoesteitä (mm. mastot, rakennukset, tuulivoimalat, vesitornit) ja yhdistäessään näitä aineistoja pinnanmuotoja kuvaaviin aineistoihin. Paikkatieto-ohjelman avulla mallinnetaan törmäysalttiita-alueita. Tämän jälkeen lentokoneen nousu- ja laskukulmia muokataan siten, että vältettäisiin lentokoneen riski törmätä esteisiin. Esri Finland 2010/2. Raunama. Laskut ja nousut turvallisiksi.

Kaupan tuotevalikoiman suunnittelussa.
S-ryhmässä (SOK) hyödynnetään paikkatietoa suunniteltaessa kaupan tuotevalikoimaa. Kaupassa asioivista asiakkaista kerätään muun muassa tietoa siitä, kuinka pitkältä he tulevat asioimaan kauppaan, millaisia talouksia he edustavat (esim. lapsiperheitä, eläkeläisiä). Tämän jälkeen kaupan tuotevalikoimaa muokataan vastaamaan käviöiden tarpeita. Esimerkiksi jos alueella asuu paljon lapsiperheitä tuotevalikoimaa muokataan vastaamaan lapsiperheen tarpeita. Esri Finland 2/2010. Rautiainen. Esri Inc. palkitsi SOK:n paikkatiedon innovatiivisesta käytöstä.

Uusien sovellusten kehittämisessä.
Paikkatietoa hyödynnetään AR-teknologiaan perustuvissa pelisovelluksissa. AR-teknologialla tarkoitetaan esimerkiksi peliä, jossa näkymään todellisesta ympäristöstä on lisätty tietokoneella tuottettua tietoa eli AR (Auqmented Reality)-tietoa. AR-tieto kohdistetaan oikeaan sijaintiinsa GPS sijaintitietojen avulla. Lisää tietoa AR:sta ja mobiilioppimisesta löydät täältä ja täältä.

 

Lisää tietoa:
Esri Finland-sivustolta löytyy paljon esimerkkejä paikkatiedon sovelluksista yhteiskunnassa ja yritystoiminnassa.

Comments are closed.