Mitä on paikkatieto?

kartta_papunetMitä on paikkatieto?

karttamerkit

Hyödyntäessäsi paikkatietoa on tärkeää, että alusta lähtien käytät oikeita käsitteitä. Kun eri oppitunneilla käytetään yhteisiä käsitteitä puhuttaessa samasta aiheesta, voidaan tukea oppilaita ymmärtämään eri oppiaineiden välisiä yhteyksiä, rakentamaan aiheista kokonaisuuksia yli oppiainerajojen.

Käsitteet

 

Paikkatieto

Suurin osa olemassa olevasta tiedosta voidaan paikantaa. Tällaista tietoa kutsutaan paikkatiedoksi.

Paikkatietoa esitetään useimmiten kartalla erilaisten symbolien,viivojen, pisteiden, alueiden, värien eli karttamerkkien avulla. Karttamerkit kertovat kartalla sijaitsevan kohteen ominaisuuksista ja ne kuvataan karttaselitteessä.

Paikkatieto koostuu sijaintitiedosta eli missä jotakin sijaitsee ja ominaisuustiedosta eli mitä jossakin sijaitsee. Sijaintitieto ilmoitetaan koordinaatteina, osoitteena, paikkakuntana tai muuna tunnettuna kohteena (esim. Turun tuomiokirkko).

Ominaisuustiedoilla kuvataan kohteen ominaisuutta. Ominaisuustietoja voidaan kerätä mittaamalla, kuvailemalla kohteen ominaisuuksia tai käyttämällä omia aisteja, tunteita tai kokemuksia.Ominaisuustiedot voidaan esittää karttamerkkien avulla tai se voi olla valokuva, teksti, numero tai video.

Ominaisuustieto

Kohteesta voi kerätä monenlaisia ominaisuustietoja.

 

Paikkatieto-ohjelmat

Paperikartalla on rajalliset mahdollisuudet esittää tietoa, sillä kartan tulee pysyä riittävän selkeänä ja yksinkertaisena, jotta sitä on mahdollista lukea. Kartalta on karsittava yksityiskohtia ja tietoa yleistettävä. Karttoihin liittyy aina epätarkkuuksia ja virheitä, ovat ne sitten painettuja tai digitaalisia. Paikkatieto-ohjelmat mahdollistavat tarkkojen digitaalisten karttojen laatimisen.

Paikkatieto-ohjelmilla voidaan käsitellä laajoja tiettyyn alueeseen tai paikkaan liittyviä tietomääriä ja sijoittaa näitä ominaisuustietoja tiettyyn sijaintiin. Karttojen muokkaaminen käy myös vaivattomammin kun painettujen paperikarttojen. Paikkatieto-ohjelmiin on kehitetty monia erilaisia työkaluja, joiden avulla voidaan mm.

  • mitata kohteiden välisiä etäisyyksiä
  • hakea ominaisuuksiltaan tietynlaisia kohteita
  • selvittää reittejä
  • tarkastella kohteen ominaisuuksia
  • hakea tietyllä etäisyydellä olevat kohteita
  • tarkastella ilmiön levinneisyyttä
  • tarkastella ilmiöiden/prosessien välisiä syy-seuraussuhteita
paikkatieto-ohjelmat

Verkkopohjaisia paikkatieto- ja karttapalveluita.

 

Paikkojen ja reittien haku sekä ominaisuuksien tarkastelu Omien karttojen luominen Valmiiden aineistojen tarkastelu
Google Maps
Fonecta kartat
Kartta.com
Reittikartta.net
Katso kartasta
Vr junat kartalla
Turun joukkoliikenteen reittiopas Brahe

Retkikartta
PaikkaOppi
Openmetsä
Paikkatietoikkunan karttaikkuna
Google My Maps
Google Sheets (taulukkolaskenta)
Google Earth (ladattava omalle laitteelle)
StepMap
NatGeo MapMaker
ArcGIS Online
Scribble Map
Tripline
MangoMap
GIS Cloud
ZeeMaps
Quantum GIS (ladattava omalle laitteelle, edistyneeseen käyttöön)
PaikkaOppi
Paikkatietoikkunan karttaikkuna
Google Earth (ladattava omalle laitteelle)
NatGeo MapMaker
ArcGIS Online
Gapminder

Retkikartta

 

Paikkatietoaineistot

 

Tietyltä alueelta ja tietystä aiheesta kerätyt yksittäiset paikkatiedot muodostavat paikkatietoaineiston. Ominaisuustiedot ja niiden sijaintitiedot viedään paikkatieto-ohjelmaan, joka muodostaa tiettyyn aiheeseen liittyvästä tiedosta karttatason. Paikkatietoa voidaan luoda esimerkiksi

  1. luomalla itse tiedot jokaisesta kohteesta erikseen. Tämä on kätevä tapa, jos kohteita on vähän.
  2. tallentamalla paikkatietoaineisto ensin taulukoksi ja sitten viemällä paikkatieto-ohjelmaan. Ohjelma sijoittaa tiedot kohteiden ominaisuuksista automaattisesti oikeisiin paikkoihin niiden sijaintitiedon perusteella. Tämä on kätevä tapa, jos aineisto on laaja. Useimmat ohjelmat tunnistavat xls-muotoisen (MS Excel) taulukon. Jokaisen ohjelman osalta kannattaa tarkastaa miltä taulukon tulisi näyttää eli sijoitetaanko sijaintitiedot ja ominaisuustiedot sarakkeille vai riveille jne.

Useimmiten tietystä aiheesta kerätyt tiedot esitetään yhdellä karttatasolla. Esimerkiksi tiestö, rakennukset ja maankäyttö omilla tasoillaan. Karttatason visuaalista ilmettä voidaan muokata. Esimerkiksi muuttaa karttamerkkien väriä tai valita erilaisia symboleita kuvaamaan kohteen ominaisuustietoa.

paikkatietoaineisto

Yhdestä aiheesta kerätystä aineistoista muodostetaan yksi karttataso. Esimerkiksi tiestö, rakennukset ja vesistöt voidaan laatia omille tasoilleen. Tällöin voidaan valita, mitä tasoa halutaan tarkastella. Voidaan tarkastella vaikkapa tiestöä yksittäin, tiestöä ja vesistöjä samanaikaisesti tai kaikkia yhtä aikaisesti.

Valmiita paikkatietoaineistoja on saatavilla runsaasti, myös ilmaiseksi. Aina näin ei ole ollut. Suomen osalta tilanne on parempi kuin monissa muissa maissa, sillä saatavilla on paljon tarkkoja, ilmaisia, suomenkielisiä ja opetuksen tarpeisiin soveltuvia aineistoja. Niitä löytyy mm. PaikkaOpin kartta-alustalta ja Paikkatietoikkunan karttaikkunasta.

Nykypäivänä paikkatietojärjestelmällä (GIS) tarkoitetaan paikkatieto-ohjelman, -aineiston, laitteiden (tietokone), käyttäjän ja toiminnan muodostamaa kokonaisuutta.

 

 

Lisää tietoa:

Comments are closed.