Ympäristöoppi 1-2lk.

Ympäristöoppi 1-2lk.

 

Miten hyödynnän paikkatietoa?

 

Ympäristön havainnoinnissa

Paikkatieto ja geomediataidot eivät sellaisenaan sisälly 1-2. luokkalaisten opetussuunnitelmaan, mutta paikkatietoa voidaan hyödyntää havaintojen taltioimisessa ja esittämisessä. Kerätkää havaintoja mittaamalla, haistelemalla, kuuntelemalla, valokuvaamalla, äänittämällä, laskemalla, muistelemalla omia kokemuksia tai videoimalla. Taltioikaa havainnot verkkopohjaiseen karttapalveluun ja esittäkää tekemänne havainnot muille. Tehkää havaintoja esimerkiksi

  • lähiluonnon ominaispiirteistä, ilmiöistä (esim. sää) ja ominaisuuksista eri vuodenaikoina
  • eliölajeista ja  niiden elinympäristöistä
  • rakennetun ympäristön kohteista ja materiaaleista
  • lähiympäristön turvallisuudesta

Mitä tavoitteita tuen?

  • Tuet oppilasta harjaannuttamaan havainnoinnin taitojaan, tiedon esittämisen taitojaan sekä taitojaan hyödyntää tieto- ja viestintäteknologiaa ja yksinkertaisia tutkimusvälineitä tiedon hankinnassa, havaintojen taltioinnissa ja esittämisessä.
  • Tuet oppilasta tutkimaan, toiminaan ja liikkumaan lähiympäristössä.
  • Kannustat oppilasta ihmettelemään, kyselemään ja käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten tutkimusten lähtökohtana.
  • Tutustut oppilaiden kanssa arjen teknologiaan (karttapalveluihin).
  • Ohjaat oppilaita kuvailemaan, vertailemaan, luokittelemaan ja nimeämään eliöitä, elinympäristöjä, ilmiöitä, materiaaleja ja tilanteita sekä jäsentämään ympäristöä, ihmisen toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä ympäristöopin eri käsitteiden avulla.

Miten käsittelen paikkatietoa oppilaiden kanssa?

Oppilaille on hyvä esitellä käsite paikkatieto sen yksinkertaisimmassa muodossaan, jotta havaintoja tehdessä voidaan puhua oikeilla termeillä.

Yksinkertainen määritelmä = Paikkatieto on tiettyyn paikkaan liittyvää tietoa. Paikkatieto on esimerkiksi ihmisen omiin havaintoihin tai mittauksiin perustuvaa tietoa tietystä paikasta. Paikkatieto on eräs tapa esittää ympäristöstä kerättyä tietoa kartalla. Kartta-/paikkatietopalveluiden avulla voidaan taltioida ja esittää paikkatietoa kartalla.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Oppilaiden kanssa harjoitellaan kohteiden lisäämistä kartalle. Selvitä siis, miten kartalta haetaan oikea paikka, miten tehdään paikkamerkintä ja miten työ tallennetaan.

Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?

Valitse kartta-/paikkatietopalvelu, jonka avulla voidaan mahdollisimman vaivattomasti taltioida havainnot kartalle. Esimerkiksi PaikkaOpin-mobiilisovelluksen avulla voidaan taltioida havainnot suoraan siihen sijaintiin, jossa havainnot on tehty.

Voit lisätä havainnot myös myöhemmin, jos ne on taltioitu hyvin (esim. merkitty paperikartalle).

Mikäli verkkopohjaisten karttojen käyttäminen tuntuu aluksi haastavalta, voitte viedä havainnot yhdelle paperiselle kartalle (esim. nastojen tai sinitarran avulla kiinnittää havaintoja kartalle) tai opettaja voi viedä oppilaiden havainnot kartalle.

 

Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

Comments are closed.