Ympäristöoppi 3-6lk.

Ympäristöoppi 3-6lk.

 

Miten hyödynnän paikkatietoa?

 

Ympäristön tutkimisessa

Hyödynnä paikkatietoa ohjattujen tutkimusten teossa ja oppilaiden tutkimisen taitojen harjoittamisessa. Harjotelkaa omaan elinympäristöön liittyvissä tutkimuksissa kysymysten muodostamista, tutkimuksen suunnittelua yksin tai yhdessä muiden kanssa, havaintojen ja mittausten tekoa ohjeiden mukaisesti sekä ohjattua syy-seuraussuhteiden tunnistamista. yksinkertaisten johtopäätösten tekoa tuloksista ja tulosten esittämistä. Tutkimukset voivat liittyä esimerkiksi seuraaviin aiheisiin:

 • elollinen ja eloton luonto (esim. maa- ja kallioperästä)
 • rakennettu ja sosiaalinen ympäristö (esim. liikkumispäiväkirja)
 • ympäristön ilmiöt (esim. sää, vuodenajat, yön ja päivän vaihtelu)
 • eliöt, niiden elinympäristöjen ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus (esim. Vesistöt eivät tunne rajoja)
 • kasvilajit ja niiden elinympäristöt (Kasvio kartalla PO)
 • kotiseudun erilaisten ympäristöjen merkitykset (esim. Oma paikka)
 • ympäristössä toimimisen oikeudet ja velvollisuudet
 • ruoan reitit ja ravinnon tuotanto (Maailmalta markettiin)
 • metsien hyötykäyttö

Mitä tavoitteita tuen?

 • Tuet oppilasta kehittämään tutkimisen taitojaan sekä hyödyntämään tieto- ja viestintäteknologiaa tutkimusprosessin eri vaiheissa tiedon hankinnassa, käsittelyssä ja esittämisessä.
 • Tuet oppilasta esittämään tuloksiaan geomediaa käyttäen.

 

Maailmankuvan jäsentämisessä

 

Hyödynnä paikkatietoa maailmankuvan ja alueellisen viitekehyksen rakentamisessa sijoittamalla ajankohtaisia tapahtumia kartalle. Harjoitelkaa eri aluetasoille liittyvää tiedon hakua ja arviointia sekä tietojen sijoittamista ja esittämistä kartalla. Ajankohtaiset tapahtumat voivat liittyä esimerkiksi

 • Suomen, Pohjoismaiden, Euroopan ja muiden maanosien luonnonympäristöihin ja ihmisen toimintaan
 • luonnon ja kulttuurien moninaisuuden arvostamiseen
 • globaalin ymmärryksen vahvistamiseen

Mitä tavoitteita tuen?

 • Tuet oppilasta tunnistamaan eri aluetasot, jäsentämään omaa ympäristöään ja hahmottamaan opiskelemiaan alueita ja koko maapallon karttakuvaa.
 • Tuet oppilasta kehittämään taitojaan käyttää tieto- ja viestintäteknologiaa, karttoja ja muita geomedialähteitä tiedon hankinnassa, käsittelyssä, esittämisessä ja arvioinnissa.

 

Vaikuttamisessa ja osallistumisessa

Hyödynnä paikkatietoa lähiympäristöön liittyvässä vaikuttamisprojektissa, jossa harjoitellaan osallistumista ja vaikuttamista paikallisella tai globaalilla tasolla. Paikkatiedon avulla voitte esimerkiksi viestiä koulun lähistössä sijaitsevista paikoista ja niiden kehittämisideoista. Vaikuttamisprojektin aiheina voi olla esimerkiksi

 • luonnon monimuotoisuuden vaaliminen
 • ilmastonmuutos ja sen hillitseminen
 • luonnonvarojen kestävä käyttö
 • terveyden edistäminen
 • toisista huolehtiminen
 • oman kulttuuriperinnön vaaliminen
 • monikulttuurisessa maailmassa eläminen
 • ihmiskunnan hyvinvointi

Mitä tavoitteita tuen?

 • Tuet oppilasta toimimaan ja vaikuttamaan lähiympäristössä tai -yhteisössä kestävän kehityksen edistämiseksi ja arvostamaan kehityksen merkitystä itselle ja maailmalle.
 • Tuet oppilasta ymmärtämään, miten omat teot vaikuttavat omaan, toisten ihmisten ja eläinten hyvinvointiin, luontoon ja yhteiskuntaan.

 

Arjessa

Hyödynnä paikkatietoa oppilaiden kanssa tutustuaksenne verkkopohjaisiin kartta- tai paikkatietopalveluihin (arjen teknologiseen sovellukseen), niiden merkitykseen ja toimintaperiaatteisiin. Tutustukaa esimerkiksi seuraaviin aiheisiin

 • kartta- ja paikkatietopalveluiden hyödyntäminen yhteiskunnassa (esim. ympäristön tutkimus ja vaikuttaminen)
 • kartta- ja paikkatietopalveluiden hyödyntäminen arjessa (esim. reittien ja paikkojen etsiminen) vastuullisesti ja turvallisesti (esim. mobiilisovellukset, sosiaalinen media ja sijaintitietojen jakaminen)
 • yhden kartta-/paikkatietopalvelun toimintaperiaatteet (työkalut) ja käyttötarkoitus

Mitä tavoitteita tuen?

 • Tuet oppilasta ymmärtämään arjen teknologisten sovellusten käyttöä, merkitystä ja toimintaperiaatteita.
 • Tuet oppilasta käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vuorovaikutuksen välineenä vastuullisesti ja turvallisesti.

Miten käsittelen paikkatietoa oppilaiden kanssa?

Oppilaiden kanssa on hyvä kerrata, mitä paikkatieto käsitteellä tarkoitetaan. Käsitettä voidaan laajentaa niin, että puhutaan sijaintitiedosta (missä jotakin on) ja ominaisuustiedosta (mitä jossakin on). Opetuksessa voidaan käyttää myös käsitettä geomedia ja keskustella oppilaiden kanssa paikkatieto ja geomediakäsitteen eroista. Tutustu tarkemmin paikkatietoon ja geomediaan.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Tutustu hyvin yhteen valitsemaasi kartta-/paikkatietosovellukseen niin, että osaat käyttää ja kuvata sen toiminnallisuuksia, tiedät mihin tarkoitukseen ja kenelle kyseinen palvelu on tarkoitettu. Selvitä ainakin seuraavat toiminnot: mihin tarkoitukseen palvelu on alun perin suunniteltu ja kuka ylläpitää, onko palvelussa valmiita kartta- tai paikkatietoaineistoja (jos niin kuka ne on tuottanut), millaisia toimintoja (esim. kohteiden haku, mitta, koordinaatit, omien kohteiden luominen, tallentaminen, jakaminen) palvelusta löytyy.

Työskentelyn kannalta tärkeää on selvittää, pitääkö palveluun luoda omat käyttäjätunnukset, ja onko palvelu maksullinen.

Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?

Valitse sellainen palvelu tarkempaan tutustumiseen, jota olet ajatellut hyödyntävän opetuksessasi muutenkin. Luokille 3-6 soveltuvia ohjelmia ovat esim. Kuntien omat karttapalvelut, PaikkaOppi, Openmetsä: kartta, Google My Maps, Google Maps ja StepMap (englanninkielinen, soveltuu parhaiten 6. luokkalaisista eteenpäin).

Oppilaiden olisi hyvä tutustua oman kunnan ylläpitämiin karttapalveluihin ja vähintään yhteen palveluun, jonka avulla voidaan itse luoda paikkatietoa, mikäli kunnan karttapalvelulla se ei onnistu.

 

Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

Comments are closed.