Kulttuurimaisema muuttuu

Tehtävät on suunnattu yläkouluun ja lukioon maantieteen oppiaineeseen. Tehtävissä tarkastellaan oman kotipaikkakunnan rakennettua ympäristöä sekä pohditaan, millaisia kohteita arvokas kulttuuriympäristö sisältää. Lisäksi tutkitaan historiallisia karttoja.

Kulttuurimaisema muuttuu

Katso opetussuunnitelman mukaiset oppimistavoitteet projektille
talventorrottajat

Kartat kertovat ympäristön historiasta

Ympäristössä tapahtuneiden muutosten tutkimisessa merkittävänä lähdeaineistona toimivat aiemmat karttaesitykset. Laajaa ja yksityiskohtaista kartoitustyötä on Suomessa tehty jo useamman sadan vuoden ajan niin maanomistuksen selvittämiseksi kuin sotilaallisen toiminnan tueksi.

Suomeen muodostunut laaja kokoelma karttoja on usein korvaamaton aineisto kaikille, jotka ovat kiinnostuneita ympäristössämme tapahtuneista muutoksista – niin tutkijoille, maankäytön suunnittelun ammattilaisille kuin tavallisille kansalaisillekin. Kartat toimivatkin usein tärkeinä historiallisina dokumentteina.

Muutokset maankäytössä ja ympäristössä ovat erityisesti kaupunkialueilla usein huomattavia, mutta haja-asutusalueilla muutokset voivat olla yllättävänkin pieniä. Esimerkiksi tielinjojen ja rakennusryhmien sijainnit ovat saattaneet pysyä muuttumattomina jopa satoja vuosia.

Kulttuurihistoriallisten arvojen tarkastelun ohella antavat vanhat karttaesitykset kuitenkin monipuolista tietoa myös entisaikojen luonto-oloista. Vesistöt saattavat vaikuttaa pysyviltä, mutta satojen vuosien aikana esimerkiksi jokiuomat ja rantaviivat ovat saattaneet siirtyä merkittävästi. Näin tutkijoille voi avautua arvokasta lisätietoa siitä, miten alueiden nykyiset olosuhteet ovat vuosien kuluessa kehittyneet.

ruissalo_mort1690

Ote PaikkaOpissa olevasta Ruissalon kartasta vuodelta 1690.

Lisää tietoa:

Rakennettu kulttuuriympäristö (Museovirasto)

Maanmittausarkistot

HELMI – Kansalliskirjaston digitaalisen aineiston kuva- ja viitetietokanta.

 

Tehtävät

Tehtävä 1. Vanhat kartat kertovat historiasta

A) Tutki historiallista kartta-aineistoa kartta-alustan avulla. Avaa tehtävää varten työtila “Historiallinen Porityötilalinkeistä. Työtilassa on auki aineisto “Kalmbergin kartta” aineistoteemasta “Kulttuuriympäristö ja historialliset kartat“.

Tutki karttanäkymää ja aineistoa:

 • Millaisia kohteita aineistoon on merkitty?
 • Millaisiin tarkoituksiin kartta-aineistoa on voitu aikanaan käyttää?
 • Miten kartta-aineisto on aikanaan tuotettu?
 • Mitä kartassa käytetty kieli kertoo kartan tuottamisen ajasta?
 • Millaisia käyttötarkoituksia kartta-aineistolle keksisit nykypäivänä?
 • Onko aineisto vektori- vai rasterimuotoinen?

B) Vertaile seuraavaksi historiallista kartta-aineistoa nykyisiin kartta- ja ilmakuva-aineistoihin, jotta voit tutkia ympäristössä tapahtuneita muutoksia.

Voit vertailla kartta-aineistoja keskenään säätämällä aineistojen läpinäkyvyyttä oikean laidan ”Tasot” -välilehdeltä.

Tutki karttanäkymää:

 • Millaisia muutoksia huomaat aineistoissa?
 • Millaiset kohteet ovat edelleen nähtävillä ympäristössä?
 • Mitkä historiallisesta aineistosta löytyvät paikkakunnat löydät edelleen uusista kartoista?
 • Laadi lopuksi karttaesitykset suorittamastasi vertailusta. Valitse jokin muuttunut aluekohde ja laadi karttaesitys alueesta historiallisen kartan ja nykyaikaisen kartan avulla.
Tehtävä 2. Maiseman muutokset tutkimus

A) Tutki maisemassa tapahtuneita muutoksia Halikon alueella ”Varsinais-Suomen maisemahistoria”-aineiston avulla. Avaa tehtävää varten työtila “Halikon kulttuurimaisematyötilalinkeistä.

 • Avaa valmiiden työtilojen lista klikkaamalla karttatyökaluista ”Avaa työtila”.
 • Klikkaa auki välilehti ”Jaetut työtilat”.
 • Valitse työtilalistalta ”Halikon kulttuurimaisema” ja klikkaa ”Avaa”.

Työtilassa ovat nyt auki aineisto ” Varsinais-Suomen maisemahistoria”. Mittakaava on 1:40000.

Tutki aineistoa:

 • Tutki aineiston metatietojen avulla, miten aineisto on tuotettu.
 • Millaisia aluemaisia, viivamaisia ja pistemäisiä kohteita aineisto sisältää?
 • Millaisin karttasymbolein on merkitty seuraavat kohteet: pelto, niitty, torppa, maantie, tapuli.
 • Millaisia ominaisuustietoja kohteisiin on merkitty? Anna esimerkki kahden kohteen ominaisuustiedoista.
 • Pohdi, millaisiin käyttötarkoituksiin alkuperäinen aineisto on tuotettu.
 • Laadi karttaesitys Halikon alueesta maisemahistoria-aineistoa hyödyntäen ja tallenna se omalle työkirjasivullesi.

B) Tutki tarkemmin maisemassa tapahtuneita muutoksia maankäytön, luonnonolojen ja rakennetun ympäristön osalta:

 • Millaisia muutoksia on havaittavissa vesistöissä? Ovat esimerkiksi jokiuomat siirtyneet tai rantaviiva muuttanut paikkaansa?
 • Missä peltoja on raivattu uusille alueille tai vanhoja peltoja jätetty metsittymään?
 • Miten historiallisissa kartoissa näkyvien peltojen sarkajako näkyy edelleen maankäytössä?
 • Millaisia historiallisia tielinjoja on edelleen käytössä?
 • Pohdi, miten liikennemäärien kasvu on vaikuttanut liikenneverkon muotoutumiseen.
 • Millaisia maisemahistoria-aineistossa näkyviä rakennetun ympäristön kohteita on edelleen nähtävillä tutkimusalueelle?
 • Millaisia kohteita ei enää ole olemassa? Pohdi miksi.
 • Laadi lopuksi karttaesityksiä, jotka kuvaavat mielestäsi muuttuneita kohteita tutkimusalueella.
Tehtävä 3. Rakennettu kulttuuriympäristö

Tutki rakennettua kulttuuriympäristöä. Aseta karttanäkymään näkyväksi aineisto ”Rakennettu kulttuuriympäristö” ja lähennä karttanäkymä omalle kotipaikkakunnallesi. Valitse taustakartaksi ”Maastotietokanta”.

Tutki karttanäkymää:

 • Mikä taho on tuottanut aineiston? Käytä hyväksesi aineiston metatietoja.
 • Millaista rakennetun kulttuuriympäristön kohteita löydät omalta kotipaikkakunnaltasi tai lähipaikkakunnilta?
 • Pohdi, millaisia kohteita suojelisit omasta lähiympäristöstäsi ja miksi.
 • Miksi rakennetun ympäristön suojelu on mielestäsi tärkeää?

Kommentarer inaktiverade.