Dataskydd och leveransvillkor för PaikkaOppi-applikationen och mobilenheten

Användningsvillkor för tjänsten

 

Definition

Tjänst: Den internettjänst på adressen www.paikkaoppi.fi som består av PaikkaOppis kartplattform och webbsidor

Användare: En person som registrerat sig som användare i PaikkaOppi-tjänsten. Det finns två typer av användarroller: elev och lärare.

Innehåll producerat av användaren: Lägesdata samt text-, bild-, ljud eller videofiler eller andra digitala dokument eller delar av dem som användaren sparat i Tjänsten.

Geodata: Kartmaterial som upprätthållaren av Tjänsten lagt till i tjänsten och som producerats av upprätthållaren eller av en tredje part.

Upprätthållare: Åbo stad, bildningssektorn.

 

Allmän beskrivning av tjänsten

Tjänsten är avsedd för bruk i undervisning och studier för alla finländska lärare och elever / studerande.

Tjänsten består av en internettjänst som upprätthålls av Åbo stads bildningssektor och som är avsedd att stöda undervisning i geomedia, kartografi, olika läroämnen och mångvetenskapliga lärprojekt. Tjänsten är gratis för användarna. Tjänsten består av två delar: kartplattformen och den webbplats som stöder användningen av plattformen.

Plattformen ger möjlighet att titta på kartor producerade med hjälp av geodata och att spara egna punkt-, linje-, eller polygonformade objekt i Tjänstens databas.

Användaren har möjlighet att begränsa visningen av egenproducerat material för andra användare.

 

Registrering och användarroller

Användningen av kartplattformen kräver att man registrerar sig. I samband med registreringen definierar administratören en användarroll för den nya användaren. Användarrollen kan vara antingen elev, lärare eller gäst. I samband med registreringen sparas personuppgifterna i Tjänstens användarregister.

Vilka personuppgifter som samlas in beror på användarrollen. För en elevs del samlas information in om namn, e-postadress, skola och kommun. För en lärares del samlas information in om namn, e-postadress, telefonnummer, skola och kommun.

Namnet på en registrerad användare ses av andra användare i samband med att de tittar på den registrerade användarens punkt-, linje- eller polygonobjekt, kommentarer eller wikisida. Ingen annan information förmedlas till utomstående.

Upprätthållaren kan använda den information som finns i användarregistret för utveckling av Tjänsten. Arbonaut Oy svarar för den tekniska administrationen av registret. Upprätthållaren överlåter inte informationen till utomstående.

Användaren får ett användarnamn och lösenord i samband med registreringen. Inloggningsuppgifterna är i kraft tillsvidare.

En Användare som registrerats som Lärare har rätt att granska och enligt egen bedömning ta bort innehåll som producerats av en Användare som registrerats som Elev i fall där innehållet står i strid med tjänstens användarvillkor.

Bildningssektorn vid Åbo stad har rätt att avföra en Användares användarnamn och lösenord ur registret om Användaren handlat i strid med användningsvillkoren, lag eller god sed.

 

Upprätthållarens ansvar och rättigheter

Bildningssektorn vid Åbos stad garanterar inte Tjänstens funktion och tillgänglighet och är inte skyldig att ersätta användarna för eventuella kostnader, förluster eller skador som uppstått pga avbrott i Tjänsten. Bildningssektorn vid Åbos stad ansvarar inte för korrekthet, noggrannhet eller tillförlitlighet i innehållet på webbplatsen eller för indirekt eller direkt skada som förorsakats av användning av informationen.

Bildningssektorn vid Åbos stad förbehåller sig rätten att när som helst och utan särskild anmälan ändra sidorna, lägga till eller ta bort innehåll, förhindra användning av sidorna eller lägga ned tjänsten.

Bildningssektorn vid Åbos stad ansvarar inte för innehåll som producerats av användare eller för innehållet i länkade sidor. Bildningssektorn vid Åbos stad ansvarar inte heller för att bevarandet av material som sparats av användare. Egentliga Finlands förbund har rätt att granska innehåll som laddats upp av en Användare och enligt egen bedömning avlägsna sådant innehåll från tjänsten som strider mot tjänstens användningsvillkor.

Bildningssektorn vid Åbos stad är inte ersättningsskyldig om en användares innehåll avsiktligt eller oavsiktligt avlägsnats från Tjänsten.

Bildningssektorn vid Åbos stad förbehåller sig rätten att när som helst ändra användningsvillkoren för tjänsten. Användarna meddelas då om eventuella förändringar och ges möjlighet att godkänna dem.

 

Upphovsrätt till tjänsten och dess innehåll

De geodata och annan information som tjänsten innehåller är skyddade enligt lagen om upphovsrätt och internationella avtal. Såväl de geodata som ingår i tjänsten och det innehåll som användare laddat upp tillhör dem som producerat materialet.

Det är inte tillåtet att sprida, presentera eller visa tjänstens geodatamängder eller delar av dem offentligt (tex i examensarbaten) och inte heller att lagra eller framställa exemplar av dem.

En användare har rätt att skriva ut enskilda kartor för undervisnings- eller privat bruk. Annan användning av geodatamängder är förbjuden eller baserar sig på en skild överenskommelse med producenterna.

Rätten till innehåll som en Användare laddat upp i tjänsten bibehålls av producenten. Användaren godkänner samtidigt att det uppladdade materialet fritt får användas, redigeras och spridas i undervisningssyfte och i privat bruk utan hinder av upphovsrätten.

Det innehåll som en Användare laddar upp i Tjänsten får inte strida mot lag och god sed. Användaren får inte spara eller publicera personuppgifter, såsom namn-, adress- eller kontaktuppgifter i Tjänsten.

Användaren ansvarar för korrekthet, noggrannhet och tillförlitlighet hos innehållet som laddats upp. Användaren bör ha rätt att hantera det innehåll hen laddat upp i Tjänsten och innehållet får inte strida mot andra parters upphovsrätt.

Bildningssektorn vid Åbo stad ansvarar inte för möjlig kränkning av upphovs- eller immaterialrätt utan ansvaret ligger på användaren.

Innehållet i tjänsten får inte användas i kommersiellt syfte.

Bildningssektorn vid Åbo stad förbehåller sig rätten till allt annat innehåll om inte annat nämns.

Uppdaterad 4.2.2016

Kommentarer inaktiverade.