Tutustu maakuntakaavaan

Tehtävät on suunnattu maantieteen oppiaineeseen sekä yläkouluun ja lukioon. Tehtävissä tutkitaan Suomen ja oman kotipaikkakunnan yhdyskuntarakennetta sekä maankäytön suunnittelua eli kaavoitusta.

Kaavoitus ohjaa maankäyttöä

Maankäytön suunnittelu on prosessi, jonka tuloksiin törmäämme väistämättä jokaisena päivänä liikkuessamme rakennetussa ympäristössä. Niin rakennusten, erilaisten toimintojen kuin liikenneyhteyksienkin sijainnit ja ominaisuudet on määritelty maankäytön suunnittelussa eli kaavoituksessa. Kaavoituksen tuloksena syntyy maankäytön suunnitelma eli kaava. Se on alueen lainvoimainen suunnitelma siitä, millaista toimintaa tietyllä alueella voidaan harjoittaa. Kun katsot kaavaa, huomaat että osa siitä on ehkä jo toteutunut. Esimerkiksi kaavaan merkitty tie on saatettu rakentaa valmiiksi. Osa kaavasta voi olla vielä toteutumattomana suunnitelmana.

Näkymä Turun tuomiokirkon tornista tähtitornille päin kuvattuna.
Kuva vuodelta 2010.

Kaavoitus tapahtuu usealla eri kaavatasolla, joilla tuotetaan kuhunkin tarkoitukseen soveltuva kaava-aineisto. Keskeiset kaavatasot ovat maakuntakaava, yleiskaava ja asemakaava. Kaavatasot eroavat niiden maantieteellisen laajuuden, yksityiskohtaisuuden ja tavoitteiden osalta.

Kaavan laadinta on lakisääteistä ja sitä ohjaa voimassa oleva maankäyttö- ja rakennuslaki. Kaavoitustyöhön voivat vaikuttaa myös kansalaiset. Kaavat ovat ennen niiden vahvistamista nähtävillä, jolloin kaavoituksesta voidaan jättää mielipide tai valitus, jotka voivat muuttaa kaavoitustyön kulkua. Kaavan hyväksyminen tapahtuu kuntien tai kaupunkien valtuustoissa ja maakuntakaavojen kohdalla lopullisesti Ympäristöministeriössä.

Maankäytön suunnittelujärjestelmä etenee yleispiirteisestä kohti yksityiskohtaista suunnittelua. Ylimmän tason suunnitelmissa määritetään koko Suomea koskevat suunnitelmat. Alemmille aluetasoille mentäessä suunnitelmat tarkentuvat. Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

– Valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet
– Maakuntakaava
– Yleiskaava
– Asemakaava

Maakuntakaava

Maakuntakaava ohjaa pääpiirteittäin alueiden käyttöä maakunnassa tai sen osa-alueella. Siinä esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet. Tämä määrittää esimerkiksi sitä, mihin sijoittuu asuminen, virkistysalueet, teollisuusalueet ja suuret tiet. Lisäksi maakuntakaavassa osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita, esimerkiksi matkailun vetovoima-alueet tai kaupunkikehittämisen kohdealueet.

Lisää tietoa:
Maankäytön ohjausjärjestelmä (Ympäristöhallinnon verkkopalvelu Ymparisto.fi)
Kaavoitus (Peda.net)
Osallistu suunnitteluun -malli kouluihin (Opetushallituksen Lähellä kaupungissa -sivusto)

Kuva: Turun kaupungin media-arkisto

 


 

Tehtävät

Tehtävä 1. Yhdyskuntarakenne Suomessa

Tutki väestön sijoittumista Suomessa yhdyskuntarakenteen avulla. Aseta näkyväksi aineisto Yhdyskuntarakenteen aluejako aineistoteemasta Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus.

Tutki aineistoa ja karttanäkymää.

 • Millaisiin erilaisiin luokkiin aineisto on luokiteltu? Käytä apunasi karttaselitettä.
 • Miten aineisto on tuotettu? Käytä apunasi aineiston metatietoja.
 • Mikä taho on tuottanut aineiston?
 • Mitä voit päätellä väestön sijoittumisesta Suomessa yhdyskuntarakennetta tutkimalla?
Tehtävä 2. Yhdyskuntarakenne pääkaupunkiseudulla

A) Tutki pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakenteen muodostumista. Avaa tehtävää varten työtila Pääkaupunkiseutu klikkaamalla tästä.

Tuo karttanäkymää aineisto Yhdyskuntarakenteen aluejako aineistoteemasta Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus. Säädä aineiston läpinäkyvyys nyt 50 prosenttiin, jotta näet taustakartan aineisto läpi.

Tutki karttanäkymää.

 • Kuvaile, millaista yhdyskuntarakennetta pääkaupunkiseudulla on.
 • Miten yhdyskuntarakenteen sijoittuminen on yhteydessä suurten liikenneverkostojen (päätiet, rautatiet) kanssa?
 •  Kuinka kauas Helsingin keskustasta liki yhtenäinen taajama-asutus ulottuu? Käytä apunasi mittaus-työkalua.
 • Laadi lopuksi karttaesitys, joka kuvaa pääkaupunkiseudun yhdyskuntarakennetta. Voit ottaa valmiista esityksestä kuvakaappauksen tai tallentaa sen työtilana ja jakaa linkin opettajalle.

B) Tutki tarkemmin pääkaupunkiseudun taajama-alueen rakennetta. Poista karttanäkymästä kaikki aineistot paitsi taustakartta. Valitse näkyväksi aineisto Asuinalueet aineistoteemasta Yhdyskuntarakenne ja kaavoitus ja säädä aineiston läpinäkyvyys 80 prosenttiin.

Tutki aineistoa.

 • Millaisiin erilaisiin luokkiin Asuinalueet-aineisto on luokiteltu? Käytä apunasi karttaselitettä.
 • Miten aineisto on tuotettu? Käytä apunasi aineiston kuvaus- eli metatietoja.
 • Kuinka kauas Helsingin keskustasta liki yhtenäinen kerrostalo-asutus ulottuu?
 • Missä Helsingin kaupungin alueelle on eniten pientaloasutusta?
 • Tarkastele, miten Helsingin ja Espoon asuinalueiden rakenteet eroavat toisistaan. Pohdi syitä yhdyskuntarakenteen eroille ja erojen vaikutuksia.
 • Laadi lopuksi karttaesitys, joka kuvaa pääkaupunkiseudun asuinalueiden rakennetta ja tallenna se omalle työkirjasivullesi.
Tehtävä 3. Yhdyskuntarakenne omalla kotipaikkakunnalla

Tutki edellisen tehtävän tavoin yhdyskuntarakenteen muodostumista omalla kotipaikkakunnallasi. Lähennä karttanäkymä omalle kotipaikkakunnallesi mittakaavaan 1:80000.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

 • Millaisia yhdyskuntarakenteen alueita löydät omalta kotipaikkakunnaltasi?
 • Mitä yhdyskuntarakenne kertoo oma kotipaikkakuntasi väestön sijoittumisesta? Tutki mm. minne väestö on kotipaikkakunnalla keskittynyt ja mitkä ovat puolestaan harvaan asuttuja alueita.
 • Millaista yhdyskuntarakennetta on oman kotisi ympäristössä?
 • Millainen on oman kotipaikkakuntasi taajama-alueen rakenne?
 • Millaisia asuinalueita kotipaikkakunnaltasi voit löytää?
 • Pohdi, onko aineisto omalla kotipaikkakunnallasi paikkansapitävä. Tutki esimerkiksi oman kotisi sijoittumista aineistossa.
 • Laadi lopuksi karttaesitys, joka kuvaa oman kotipaikkakuntasi yhdyskuntarakennetta.
Tehtävä 4. Maakuntakaava maankäytön suunnittelussa

A) Tutki maakuntakaavan sisältöjä Varsinais-Suomen maakuntakaavojen avulla. Avaa tehtävää varten työtila Turun kaupunkiseutu – maakuntakaava klikkaamalla tästä. Työtilassa on näkyvissä Varsinais-Suomen maakuntakaava.

Tutki maakuntakaava-aineistoa.

 • Millaisia aluemaisia kohteita aineisto sisältää?
 • Millaisia viivamaisia kohteita aineisto sisältää?
 • Millaisia pistemäisiä kohteita aineisto sisältää?
 • Millaisin symbolein (karttamerkki, väritys yms.) seuraavat kohteet on merkitty: keskustatoimintojen alue, suunniteltu moottoritie, virkistysalue, työpaikka-alue.
 • Mikä taho on tuottanut aineiston? Käytä apunasi aineiston metatietoja.

B) Tutki tarkemmin, millaisia maankäyttöalueita maakuntakaavaan on merkitty. Käytä apunasi aineiston karttaselitettä.

Tutki karttanäkymää.

 • Missä sijaitsevat tärkeimmät palvelualueet?
 • Millaisille alueille ja millaisten kohteiden läheisyyteen suuret vähittäiskaupat näyttävät sijoittuvan?
 • Miten palvelualueet ja työpaikka-alueet ovat sijoittuneet olemassa oleviin liikenneyhteyksiin nähden?
 • Miten virkistysaluevaraukset ovat sijoittuneet Turun kaupunkisedun alueella?
 • Missä sijaitsevat suurimmat teollisuudelle varatut alueet? Pohdi niiden sijoittumista muihin alueisiin nähden.
 • Laadi karttaesitys, joka kuvaa maankäyttöalueita maakuntakaavan alueella ja tallenna se omalle työkirjasivullesi.

C) Tutki tarkemmin, millaisia osa-alueita (mm. suojelu-alueet) maakuntakaavaan on merkitty. Käytä apunasi aineiston karttaselitettä.

Tutki karttanäkymää.

 • Millaiset alueet ovat erityisesti kulttuuriympäristön kannalta tärkeitä ja miksi?
 • Miten erilaiset osa-alueet, erityisesti suojelukohteet, sijoittuvat suhteessa aluevarauksiin? Millaisia mahdollisia ongelmia erilaisten maankäyttötapojen ja mahdollisten suojelutarpeiden välillä saattaa alueella olla?
Tehtävä 5. Oman kotipaikkakunnan maankäyttö

Pohdi edellisen tehtävän ja siinä käytetyn maakuntakaava-aineiston tavoin oman kotipaikkakuntasi maankäyttöä. Tarkastele kotipaikkakuntaasi kartta-alustan avulla ja valitse sopiva taustakartta.

Vastaa seuraaviin kysymyksiin.

 • Millaisia aluevarauksia tai osa-alueita omalta paikkakunnaltasi kykenisit rajaamaan?
 • Pohdi omalta kotipaikkakunnaltasi mahdollisia tilanteita, joissa erilaisten toimintojen kaavoitus saattaa tuottaa ongelmia. Onko kotipaikkakunnallasi esimerkiksi suojelu-alueita tai arvokkaita rakennuskohteita, joita erityyppiset kaavoitustoimet saattaisivat uhata?
 • Miten yhdyskuntarakenne vaikuttaa liikenteen tarpeeseen kotipaikkakunnallasi?
 • Millainen yhdyskuntarakenteen tulisi mielestäsi olla, jotta liikennemäärät olisivat vähäiset?
 • Pohdi, mitä haittoja ja etuja on tiiviistä yhdyskuntarakenteesta.

Kommentarer inaktiverade.