Maantiede (Ge1-Ge4)

Maantiede (Ge1-Ge4)

 

Lukiossa maantieteen kaikilla kursseilla tulisi hyödyntää geomediaa maantieteellisen tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä. Oppilaiden karttojen luku- ja tulkintataidot, graafiset esittämistaidot ja muut geomediataidot ovat keskeisiä arvioinninkohteita kaikilla kursseilla. Lisäksi yksittäisille kursseille on asetettu tarkempia tavoitteita geomedian hyödyntämiseen. Paikkatieto on osa geomediaa, ja siksi yksi keskeinen maantieteellisen tiedonlähde ja paikkatieto-/karttaohjelmat tyypillisiä maantieteellisen tiedon hankinnan, analysoinnin ja esittämisen välineitä.

Alle on listattu, miten maantieteen eri kursseilla voidaan tukea kurssin sisältöä ja tavoitteita paikkatiedon avulla. Lisää ideoita paikkatiedon hyödyntämiseen löydät esimerkiksi maantieto 7-9lk. osiosta.

Maailma muutoksessa (GE1)

Tällä kurssilla maantieteellisiä aiheita tarkastellaan ongelmalähtöisen aluemaantieteen näkökulmasta. Valmiiden paikkatietoaineistojen ja kartta-/paikkatietosovellusten avulla voidaan harjoitella alueellisten ongelmien asettamista, tulkitsemista, analysoimista ja ratkaisujen esittämistä.  Ongelmanratkaisutehtävät voivat olla hyvin eri laajuisia aina oppitunnin aloittavasta tai keskeyttävästä makupalasta laajempiin tutkimuksiin tai kurssitöihin. Tehtävä voivat liittyä esimerkiksi

 • luonnon toimintaan, ihmisen toimintaan sekä näiden vuorovaikutukseen liittyvien riskialueiden tunnistamiseen (luonnon järjestelmän riskialueet, luonnonvaroihin ja ympäristöön liittyvät riskialueet, ihmiskunnan riskialueet)
 • riskialueiden riskiherkkyyden ja riskien vaikuttavuuden vertailuun ja arviointiin (luonnonvarojen ja kehittyneisyyden näkökulmista)
 • riskien hallintaan
 • ihmisen toiminnan vaikutusten ymmärtämiseen maapallon elinkelpoisuuden ja ihmisen hyvinvoinnin näkökulmista
 • myönteisen kehityksen ja siihen liittyvien tekijöiden arvioimiseen
 • ajankohtaisten alueellisten uutisten paikantamiseen ja hahmottamiseen
Millaisia tavoitteita tuen?
 • Tuet kurssin ongelmalähtöistä aluemaantieteellistä näkökulman huomioimista.
 • Tuet oppilasta osaa käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa globaaleja kysymyksiä koskevan tiedon hankinnassa, analysoinnissa ja esittämisessä.
 • Herätät oppilaan kiinnostuksen alueellisten uutisten seuraamiseen ja arvioimiseen valitsemalla itse liittyviä ajankohtaisia aiheita ja aineistoja sekä kytkemällä ne kurssin sisältöihin.
 • Paikkatietoteknologian hyödyntäminen itsessään voi tarjota oppilaille elämyksiä ja kokemuksia, jotka herättävät oppilaiden kiinnostuksen maantieteeseen ja maantieteen tapaan tutkia maailmaa.
Miten käsittelen paikkatietoa opiskelijoiden kanssa?

Opiskelijoiden kanssa on hyvä kerrata mitä paikkatiedolla ja geomedialla tarkoitetaan ja mikä merkitys niillä on maantieteen opiskelussa. Kurssilla voi tuoda ilmi paikkatiedosta esimerkiksi seuraavia asioita:

 • Paikkatiedon merkitys ympäristön tutkimisessa ja tutkimusvälineenä
 • Paikkatieto-osaamisen hyödyntäminen työelämässä, erilaisissa ammateissa ja arjessa (esim. yhtenä maantieteen tutkijan urapolkuna, paikkatiedon hyödyntäminen paikallisissa yrityksissä ja yhteiskunnassa).
Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Tutustu erilaisiin paikkatieto- ja karttapalveluihin sekä niiden toiminnallisuuksiin sillä tasolla, jota valitsemasi oppimistehtävä edellyttää. Esimerkiksi niin, että voit tukea opiskelijoita hankkimaan, valitsemaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja esittämään maantieteellistä tietoa palvelun avulla. Laatiessasi ongelmanratkaisutehtäviä pohdi esimerkiksi

 • Tukeeko paikkatieto-/karttapalvelun käyttäminen asetettuja oppimistavoitteita?
 • Miten aiot palvelun / aineistojen avulla havainnollistaa ongelmaa? Mitä aineistoja ja työkaluja käytät? Missä järjestyksessä?
 • Millaiset kysymykset johdattaisivat opiskelijoita tekemään aiheen ymmärtämisen / ongelman hahmottamisen kannalta relevantteja havaintoja?
 • Miten vältät virhekäsitysten muodostumisen?
Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?
Esimerkki 1: Maanjäristysten riskialueet

Valitaan paikkatietoaineistoja, joissa näkyy (1) maanjäristysten sijainnit ja voimakkuudet (2) väestön sijoittuminen. Lisäksi voidaan valita aineisto, jossa näkyy esim. (3) Ydinvoimaloiden sijainti.

Tällaisten aineistojen avulla voidaan pohtia ja keskustella oppilaiden kanssa mm. siitä missä ovat ns. riskialueet, ja millaisia ongelmia nämä riskit aiheuttavat alueen ihmisille, miksi ihmiset ovat sijoittuneet näille alueille, ja toisaalta miten ihminen aiheuttaa riskejä rakentamalla ydinvoimaloita näille alueille. Oppilaille on tärkeää myös kertoa, että se miksi juuri näillä alueilla on maanjäristyksiä, ja mistä ne syntyvät käsitellään Sininen planeetta-kurssilla.

 

Sininen planeetta (GE2)

Tällä kurssilla tarkastellaan luonnonmaantieteellisiä ilmiöitä ja prosesseja ja tulkitaan luonnonmaisemia. Paikkatietoaineistojen ja -teknologian avulla voidaan havainnoida erilaisten ilmiöiden ja prosessien esiintymistä ja esiintymiseen vaikuttavia alueellisia ominaisuuksia, tarkastella ilmiöiden etenemistä ja arvioida niiden vaikutuksia sekä tehdä havaintoja prosesseihin liittyvistä syy-seuraussuhteista. Tarkastelkaa paikkatiedon avulla esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • tuulet ja myrskyt
 • veden kiertokulku, sateet, tulvat ja meriveden liikkeet
 • sää
 • ilmasto- ja kasvillisuusvyöhykkeet
 • endogeeniset ja eksogeeniset tapahtumat maanpinnan muokkaajana
 • luonnonmaisemien muutokset
 • arvokkaat luonnonmaisemat
Mitä tavoitteita tuen?
 • Tuet opiskelijaa hankkimaan, analysoimaan, arvioimaan ja esittämään luonnonmaantieteellistä tietoa geomediaa hyväksi käyttäen.
 • Tuet opiskelijaa tutustumaan luonnonmaantieteelliseen tutkimusmenetelmään hyödyntämällä paikkatietoteknologiaa opetuksessa ja oppimisessa.
 • Tuet oppilasta tulkitsemaan luonnonmaisemia ja niiden syntyä geomedian avulla.
Miten käsittelen paikkatietoa opiskelijoiden kanssa?

Opiskelijoiden kanssa on hyvä keskustella paikkatieto- ja kartta-aineistoista luonnonmaantieteellisessä tutkimuksessa, niiden merkityksestä ja käyttömahdollisuuksista. Lisäksi tulisi tarjota tietoa luonnonmaantieteellisten aineistojen käytöstä ja hyödyntämisestä yhteiskunnassa (esim. SYKE) ja arjessa.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Tutustu erilaisiin paikkatieto- ja karttapalveluihin sekä niiden toiminnallisuuksiin, sillä tasolla, jota valitsemasi oppimistehtävä edellyttää. Esimerkiksi niin, että voit tukea opiskelijoita hankkimaan, valitsemaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja esittämään luonnonmaantieteellistä tietoa palvelun avulla. Laatiessasi tehtäviä pohdi esimerkiksi

 • Tukeeko paikkatieto-/karttapalvelun käyttäminen asetettuja oppimistavoitteita?
 • Miten aiot palvelun / aineistojen avulla havainnollistaa ongelmaa? Mitä aineistoja ja työkaluja käytät? Missä järjestyksessä?
 • Millaiset kysymykset johdattaisivat opiskelijoita tekemään aiheen ymmärtämisen / ongelman hahmottamisen kannalta relevantteja havaintoja?
 • Miten vältät virhekäsitysten muodostumisen?
Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?
Esimerkki 1: Maanjäristysten synty ja esiintyminen

Valitaan paikkatietoaineistoja, joissa näkyy (1) maanjäristysten sijainnit ja voimakkuudet (2) mannerlaattojen reunat (3) pinnanmuodot. Tarkastelemalla aineistoja voidaan havainnollistaa oppilaille, miksi maanjäristyksiä syntyy juuri kyseisillä alueilla, ja miten maanjäristys syntyy.

Esimerkki 2: Luonnonmaisemien tulkintaa

Tarkastellaan Google Earthin kuva-aineistoja. Valitaan etukäteen muutama kuva, joissa näkyy esim. U- tai V-laakso, joen meanderointia, sienikallio, tippukiviluola, kerros- tai keilatulivuori jne.

 1. Ennen kuvan tarkastelua tarkastelkaa paikan ympäristöä Google Earthin perusnäkymässä. Tarkastelkaa opiskelijoiden kanssa, missä tämä kohde sijaitsee ja arvioikaa mikä kohde mahtaa olla.
 2. Tutkikaa sitten kohteesta otettua kuvaa ja voitte myös käyttää street view näkymää, jonka avulla pääsette, esim. kävelemään Grand Canyonin tai U-laakson pohjalle.
 3. Keskustelkaa esimerkiksi siitä, miten maisema kyseisessä kohteessa on syntynyt ja arvioikaa miltä maisema voisi näyttää tulevaisuudessa.

Kuva-aineistojen tulkinnan yhteydessä on hyvä keskustella myös siitä, että kuvat ovat ihan tavallisten ihmisten ottamia ja liittämiä kyseiseen sijaintiin – ei ole siis takeita siitä, että kuva on oikeasti juuri siitä paikasta otettu. Millä perusteella voidaan arvioida, onko kuva otettu juuri siitä paikasta?

Tämän harjoituksen voi toteuttaa myös niin, että opiskelijoiden tehtävänä on sijoittaa kohteista otetut valokuvat ja kuvaukset oikeaan sijaintiinsa ja perustella, miksi kuvat olisivat juuri niistä paikoista.

 

Yhteinen maailma GE3)

Tällä kurssilla tarkastellaan ihmismaantieteellisiä ilmiötä ja ihmistoiminnan jäsentymistä maapallolla. Paikkatietoaineistojen ja -teknologian avulla voidaan analysoida  ihmismaantieteellisten ilmiöiden esiintymistä ja alueellisia piirteitä, tarkastella ilmiöiden muutoksen suuntaa ja arvioida muutoksen vaikutuksia. Paikkatietoteknologia soveltuu myös erityisen hyvin paikkojen kokemisen ja alueellisen identiteetin havainnoimiseen. Tarkastelkaa esimerkiksi seuraavia aiheita:

 • ihmistoiminnan alueelliset piirteet (väestönkasvu, asutus, muuttoliikkeet, kaupungistuminen ja kulttuurien moninaisuus, elinkeinot)
 • luonnonvarojen ja ympäristön tarjoamien mahdollisuuksien vaikutus ihmistoiminnan alueellisiin piirteisiin
 • ihmisen hyvinvointi ja ympäristön tila
 • Maankäyttö, keskukset ja periferiat
 • Kulttuurimaisemien tulkinta
Mitä tavoitteita tuen?
 • Tuet opiskelijaa harjoittelemaan ihmismaantieteellisten kysymysten asettamista, tiedon hankintaa, analysointia, arviointia ja esittämistä geomediaa apuna käyttäen.
 • Tuet opiskelijaa hyödyntämään paikkatietoa ihmismaantieteellisenä tietolähteenä ja tutkimusmenetelmänä.
 • Tuet opiskelijaa tulkitsemaan ihmistoiminnan jäsentymistä geomediaa hyväksi käyttäen.
Miten käsittelen paikkatietoa opiskelijoiden kanssa?

Opiskelijoiden kanssa on hyvä keskustella paikkatieto- ja kartta-aineistoista ihmismaantieteellisessä tutkimuksessa, niiden merkityksestä ja käyttömahdollisuuksista. Lisäksi tulisi tarjota tietoa ihmismaantieteellisten aineistojen käytöstä ja hyödyntämisestä yhteiskunnassa (esim. maankäytön suunnittelu) ja arjessa.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Tutustu erilaisiin paikkatieto- ja karttapalveluihin sekä niiden toiminnallisuuksiin, sillä tasolla, jota valitsemasi oppimistehtävä edellyttää. Esimerkiksi niin, että voit tukea opiskelijoita hankkimaan, valitsemaan, analysoimaan, tulkitsemaan ja esittämään ihmismaantieteellistä tietoa palvelun avulla. Laatiessasi tehtäviä pohdi esimerkiksi

 • Tukeeko paikkatieto-/karttapalvelun käyttäminen asetettuja oppimistavoitteita?
 • Miten aiot palvelun / aineistojen avulla havainnollistaa ongelmaa? Mitä aineistoja ja työkaluja käytät? Missä järjestyksessä?
 • Millaiset kysymykset johdattaisivat opiskelijoita tekemään aiheen ymmärtämisen / ongelman hahmottamisen kannalta relevantteja havaintoja?
 • Miten vältät virhekäsitysten muodostumisen?
Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?
 Esimerkki 1

Tutkitaan miten maaperä vaikuttaa rakentamiseen, miten maankäyttö on muuttunut kotikaungissa tai millaisia hyvinvointivaikutuksia kaupunkiluonnolla on. Valmiita ohjeistuksialöytyy Lähellä kaupungissa-sivuston Perehdy paikkoihin-tehtävistä.

Esimerkki 2

Tutustukaa monikeskuksituuteen tai alueelliseen identiteettiin Lähellä kaupungissa-sivustolla olevien valmiiden Tutustu termeihin-tehtävien avulla.

 

Geomedia – tutki, osallistu ja vaikuta (GE4)

Kurssi poikkeaa muista maantieteen kursseista siten, että tällä kurssilla tulisi soveltaa muilla kursseilla opittuja tietoa ja taitoja tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektin toteuttamisessa.

Tutkielmassa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa voidaan hyödyntää paikkatietoa maantieteellisen tiedon hankinnassa, käsittelyssä, analysoinnissa, tulkitsemisessa, arvioinnissa ja esittämisessä ja opetella käyttämään paikkatietosovelluksia maantieteellisen tiedon tutkimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa (esim. viestinnässä). Lisäksi opiskelijoille tulisi tarjota teoreettista tietoa paikkatiedosta ja mahdollistaa, että he oppivat käyttämään paikkatietosovelluksia.

Mitä tavoitteita tuen?
 • Tuet oppilasta kehittämään taitojaan käyttää paikkatietosovelluksia.
 • Tuet oppilasta kehittämään taitojaan hankkia, käsitellä, analysoida, tulkita, arvioida ja esittää maantieteellistä tietoa.
 • Tuet oppilasta käyttämään geomediaa maantieteellisen tutkielman laatimisessa tai osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa, jossa on paikallinen, alueellinen tai globaali ulottuvuus.
Miten käsittelen paikkatietoa opiskelijoiden kanssa?

Opiskelijoille tulisi tarjota tietoa paikkatiedosta maantieteessä, sen perusteista, hyödyntämisestä maantieteellisten ongelmien ratkaisussa (esim. työkaluna kestävän kehityksen ratkaisuissa), tutkimustyökaluna ja omassa arjessa, yhteiskunnan eri aloilla, aluesuunnittelussa sekä osallistuvassa suunnittelussa.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja m inun tulee hallita?

Sinun tulee hallita vähintään yksi paikkatietosovellus, jolla voidaan harjoitella paikkatietoaineistojen käsittelyä, muokkaamista ja visualisointia. Paikkatietosovellusten käyttöä tulee harjoitella kaikkien kurssin opiskelijoiden kanssa huolimatta siitä, minkä tyyppisen kurssityön he aikovat tehdä.

Tutkielman ohjaaminen edellyttää, että osaat tukea opiskelijaa maantieteellisten kysymysten asettamisessa, valmiin tai oman paikkatietoaineiston hankinnassa, aineiston käsittelyssä, yksinkertaisia analyysien tekemisessä, tulosten arvioimisessa ja esittämisessä sekä johtopäätösten tekemisessä. Tutustu omien karttojen laatimiseen liittyviin ohjelmiin täältä.

Osallistumis- ja vaikuttamisprojektin ohjaaminen edellyttää, että osaat ohjata opiskelijaa hankkimaan tietoa itse tai käyttää valmista aineistoa. Tällaisessa projektissa paikkatiedon rooli voi olla enemmän viestinnällinen, jolloin kehitysideoista voidaan viestiä kartan avulla niin, että kehitysideat on kuvattu tai videoitu ja viety verkkopohjaiselle kartalle. Kartta toimii ns. viestintäalustana. Kartta voidaan jakaa erilaisissa sosiaalisen median palveluissa, joissa voidaan myös äänestää parhaasta ideasta. Viestintään soveltuu esimerkiksi Google My Maps, Facebook places, blogit ja kuntien omat karttapalvelut. Lisää löydät täältä.

 Esimerkki

Kehitetään omaa lähiympäristöä tai vaikutetaan kotikaupungin viihtyvyyteen.  Valmiita tutkimusideoita löytyy Lähellä kaupungissa-sivuston Tartu tutkimukseen-tehtävistä.

 

Lähde: Lukion opetussuunniteman perusteet luonnos (2015)

Comments are closed.