Paikkatieto eri oppiaineissa

Paikkatieto eri oppiaineissa

 

Ympäristöoppi

Voidaan tehdä havaintoja ympäristöstä, eliöistä, ilmiöistä ja materiaaleista sekä taltioida havainnot kartalle. Voidaan tutkia luontoon ja ihmiseen liittyviä ilmiöitä. Voidaan tarkastella erilaisia ympäristöön liittyviä digitaalisia kartta-aineistoja, sijoittaa ajankohtaisia tapahtumia kartalle sekä hahmottaa keskeisten kohteiden / alueiden sijaintia ja nimistöä.

Esimerkkejä
 • Opetellaan keskeisten kohteiden sijaintia ja nimistöä karttapelien avulla.
 • Arvataan, missä erilaiset maisemat sijaitsevat (GeoGuessr).
 • Tehdään havaintoja metsän eläimistä ja ominaisuuksista eri vuodenaikoina. Viedään havainnot (esim. äänet, kuvat, videot) Openmetsän kartta-alustalle.
 • Tutkitaan paikkoja ja alueita seikkailemalla Google Earthissä.

Maantieto

Voidaan tutkia alueita, hahmottaa eri aluetasoja, tutustua erilaisiin karttoihin ja omien karttojen tekemiseen. Voidaan tuottaa itse luontoon, ihmiseen ja yhteiskuntaan liittyvää tietoa ja havainnollistaa sitä kartan avulla. Voidaan tutkia alueellisia ilmiöitä ja ilmiöiden välisiä syy-seuraussuhteita sekä asettaa ja ratkaista alueellisia ongelmia.

Esimerkkejä
 • Tutkitaan maanjäristykseen liittyviä riskejä tarkastelemalla maanjäristyksiin, ydinvoimaloiden sijaintiin ja väestöntiheyteen liittyviä kartta-aineistoja päällekkäin.
 • Tutkitaan pinnanmuotojen vaikutusta liikenneverkkojen rakentamiseen tarkastelemalla tieverkkoja ja pinnanmuotoja kuvaavia aineistoja päällekkäin.
 • Tutkitaan ajankohtaisten tapahtumien sijoittumista kartalla ja sijainnin vaikutusta tapahtumien syntyyn.
 • Pidetään sääpäiväkirjaa ja viedään omat mittaukset yhteiselle kartta-alustalle.

Biologia

Karttapohjalle voidaan kerätä havaintoja eliöistä ja elinympäristöistä, tarkastella valmiista aineistoista

eliöiden leviämistä ja ympäristön tilaa. Esimerkiksi koko luokan lajihavainnot keväällä voidaan kerätä yhteiseen karttaesitykseen, jota on helppo tarkastella lopuksi yhdessä.

Esimerkkejä
  • Tehdään kasvio. Kuvataan kasvit luonnossa kameralla tai kännykällä. Liitetään havainnon sijainti, valokuva ja kuvaus ympäristöstä karttapohjalle. Instagram-kasviossa palveluun ladattuihin kuviin lisätään sijainti, jolloin kuvat näkyvät myös kuvakarttana.
  • Laaditaan luontoreitti-/polku, jossa pisteet on ilmoitettu koordinaattien avulla tai reitti on esitetty esim. Action trackilla. Reitin varrella oppilailla voi olla erilaisia biologiaan liittyviä tehtäviä.

Fysiikka ja kemia

Voidaan kerätä havaintoja ja mittauksia erilaisista luonnonilmiöistä ja materiaaleista, tuottaa niistä diagrammeja ja liittää tiedot kuvina, teksteinä tai numeroina kartta-alustalle.

Esimerkkejä
 • Tehdään mittauksia järven lämpötilasta, pH-arvojen ja ravinnepitoisuuksien muutoksista tietyn ajanjakson aikana.

Historia

Voidaan kuvata historiallisesti tärkeät kohteet ja kohteisiin liittyvät tapahtumat kartalla paikkatietona tai tuottaa karttasarjoja kuvaamaan historiallisia muutoksia.

Esimerkkejä
 • Tutkitaan Suomen rajojen muuttumista, piirtämällä karttoja rajoista eri aikoina ja sijoitetaan kartalle rajojen muuttumiseen liittyviä historiallisia kohteita/tapahtumia. Lue lisää tehtävästä RajatOn-sivulta.
 • Tutkitaan Euroopan rajojen muuttumista interaktiivisen karttapalvelun avulla. Lisää tehtävästä löydät RajatOn-sivulta.

Yhteiskuntaoppi

Kartta-alustoja ja paikkatietoa voidaan käyttää harjoiteltaessa osallistumista ja vaikuttamista omasta lähiympäristöstä tai -yhteisöstä käytävään keskusteluun.

Esimerkkejä
 • Joidenkin kaupunkien palautepalveluissa oma mielipide voidaan liittää tiettyyn paikkaan kartta-alustalla.
 • Sosiaalista mediaa käytetään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja tiedon levittämiseen. Paikkatiedon hyödyntämistä on sijainnin lisääminen omaan kommenttiin, tämä onnistuu esimerkiksi Facebookissa.
 • Oppilaat voivat suunnitella esimerkiksi tarinapolun tai harrastusreitin yhteistyönä jonkun koulun ulkopuolisen tahon, esimerkiksi harrastusjärjestön tai kaupungin liikuntatoimen kanssa. Suunnitelma laaditaan interaktiiviselle kartta-alustalle yhteisenä karttaesityksenä, jota kaikki osallistujat voivat muokata lisäämällä tekstejä, kuvia, video- ja audioklippejä.
 • Opettaja laatii kartalle kohteita (esim. KELA), jotka tulevat jollakin tapaa koskettamaan heitä tulevaisuudessa. Oppilaiden tehtävänä on käydä kohteissa ja pohtia niiden merkitystä omalle elämälle ja tulevaisuudelle. Lisää tästä ideasta löydät täältä.
 • Oppilaat voivat tutkia yhteiskuntaopin sisältöihin liittyviä paikkatietoaineistoja ja laatia omia teemakarttoja. Esimerkiksi Paikkatietoikkunasta löytyy aineistoja liittyen mm. toimeentulotukeen, yksinhuoltajaperheiden määrään ja erilaisiin väestöryhmiin.

Musiikki, kuvataide, äidinkieli ja muut kielet

Voidaan tuottaa itse paikkaan liittyvää tietoa esim. maalauksia, lauluja, runoja, näytelmiä tai tekstejä. Tulokset kuvataan tai videoidaan ja liitetään kartalla haluttuun sijaintiin.

Esimerkkejä
 • Tehdään kuvataiteen tunnilla maalaus / piirustus / muu tuotos. Se voidaan tehdä lähiympäristössä sijaitsevasta kohteesta / maisemasta tai valitsemalla kohde/maisema mistä tahansa maapalloa tarkastelemalla GoogleEarthin / GoogleMapsin street view näkymää / niihin lisättyjä valokuvia. Oppilaiden tuotokset valokuvataan ja lisätään kartalle oikeisiin sijainteihinsa.
 • Äidinkielen tunnilla voidaan laatia kertomus, joka sijoittuu erilaisiin kohteisiin ja tallentaa tekstit paikkatietona kartalle.
 • Äidinkielen tunnilla voidaan laatia kartta jonkin keskeisen kirjan tapahtumista, niiden etenemisestä ja sijoittumisesta.

Liikunta

Voidaan liikkua lähimaastossa mobiililaitteiden ja koordinaattien/karttojen avulla.

Esimerkkejä
 • Opettaja voi viedä itse rasteja tai käyttää valmiita, esim. MOBO-rasteja tai geokätköjä, jotka on sijoitettu lähimaastoon.
 • Koulun lähistölle voidaan suunnitella oppilaiden toimesta toisille oppilaille liikuntareitti toimintapisteineen. Pisteillä on tehtäviä esimerkiksi puhelimilla luettavien qr-koodien takana tai tabletilta luettavalla kartta-alustalla, jossa tehtäviin voidaan myös vastata.

Matematiikka

Voidaan hyödyntää erilaisia tilastoaineistoja, jotka liittyvät tiettyyn paikkaan, laskea tilastollisia tunnuslukuja ja esittää niitä diagrammien ja teemakarttojen avulla.

Esimerkkejä
 • Voidaan harjoitella suhdelukumittakaavan laskemista ja havainnoida mittakaavojen vaikutuksia tiedon esittämiseen kartalla.
 • Voidaan tutkia, miten tilastollisten tunnuslukujen, frekvenssiluokkien valinta vaikuttavat tulosten havainnollistamiseen (esim. teemakartalla tai diagrammina) ja siten tulosten tulkintaan.

 

 Terveystieto

Voidaan tutkia ympäristön vaikutusta fyysiseen, sosiaaliseen tai henkiseen terveyteen

Esimerkkejä
 • Tehdään havaintoja lähiympäristössä sijaitsevista kohteista, joilla on ihmisen terveyteen suoria (esim. virikkeiden laatu, toimintamahdollisuudet) tai epäsuoria (esim. saasteet) vaikutuksia.
 • Voidaan tarkastella erilaisia terveyteen liittyviä paikkatietoaineistoja ja laatia teemakarttoja. Esimerkiksi paikkatietoikkunasta löytyy aineistoja liittyen mm. mielenterveyteen ja erilaisiin sairauksiin liittyviin riskeihin

Comments are closed.