Maantieto 7-9lk.

Maantieto 7-9lk.

 

Miten hyödynnän paikkatietoa?

Luokilla 7-9 paikkatiedon käyttö on olennainen osa maantiedon opetusta, sillä karttoja, paikkatietoa ja muuta geomediaa tulisi hyödyntää maantiedon kaikkien sisältöalueiden opiskelun välineenä. Karttojen, paikkatiedon ja muun geomedian käyttö tulee yhdistää kaikkien maantiedon sisältöjen opiskeluun.

Maantieteellisten tutkimustaitojen kehittämisessä

Ohjaa oppilaita käyttämään paikkatietoa omissa tutkimuksissaan. Harjoitelkaa oman tutkimuksen suunnitelua ja toteuttamista. Tutustukaa maantieteellisen tutkimuksen eri vaiheisiin, maantieteellisen kysymyksen asettamiseen, tutkimustulosten esittämiseen karttojen, diagrammien tai muiden maantieteellisten lähteiden avulla. Harjoitelkaa tulosten esittämistä suullisesti. Tutkimukset voivat liittyy mm. seuraaviin aiheisiin:

 • ympäristön muutokset, niiden selittäminen eri aluetasoilla (lähiympäristö, Suomi, maailma)  ja ympäristön tila ()
 • luonnon ja ihmisen toiminnan vuorovaikutus (esim. elämän perusedellytykset)
 • luonnonmaantieteelliset ilmiöt (esim. planetaarisuu ja sen vaikutukset)
 • ihmismaantieteelliset ilmiöt (esim. kulttuurit, ihmisten elämä, asuminen, elinkeinot)
 • luonnonmaisemat ja kulttuurimaisemat Suomessa ja muualla (esim. kotiseudun erityispiirteet, Suomen maisema-alueet)
Mitä taitoja tuen?
 • Tuet oppilasta kehittämään maantieteellistä ajatteluaan, asettamaan maantieteellisten kysymyksiä.
 • Tuet oppilasta kehittämään maantieteellisiä tutkimus- ja geomediataitoja.
 • Tuet oppilassta tutkimaan maantieteellisiä aiheita ja ilmiöitä.
 • Tuet oppilasta käyttämään geomediaa maantiedon sisälöjen oppimisessa.

 

Ongelmanratkaisussa

 

Hyödynnä kartta- ja paikkatietoaineistoja maantieteellisten ongelmien asettamisessa ja ratkaisujen pohtimisessa. Harjoitelkaa valmiiden aineistojen avulla maantieteellisten kysymysten asettamista, maantieteellisten ilmiöiden ja prosessien tulkitsemista, syy-seurasuhteiden ja muutosten havainnoimista ja johtopäätösten tekemistä. Ongelmat voivat liittyä esimerkiksi

Mitä taitoja tuen?
 • Tuet oppilasta kehittämään maantieteellistä ajatteluntaitojaan.
 • Tuet oppilasta harjoittamaan taitojaan havainnoimaan ympäristön muutoksia.
 • Kannustat oppilasta pohtimaan ihmisen toiminnan ja luonnonympäristön välistä vuorovaikutusta.
 • Tuet oppilasta tutkimaan luonnon- ja ihmismaantieteellisiä ilmiöitä.
 • Tuet oppilasta käyttämään geomediaa maantiedon sisälöjen oppimisessa.

 

Maailmankuvan jäsentämisessä

Hyödynnä paikkatietoa ajankohtaisten maantieteellisten tapahtumien sijoittamisessa kartalle. Pohtikaa kriittisesti uutistapahtumien taustoja ja alueellisia merkityksiä. Uutisseurantaa voidaan tehdä kaikissa maantiedon sisältöalueissa.

Mitä taitoja tuen?
 • Tuet maapallon karttakuvan ja keskeisten kohteiden sijainnin ja nimistön hahmottamista.
 • Sidot ajankohtaisia tapahtumia maantieteelliseen kontekstiin.
 • Tuet oppilasta käyttämään geomediaa maantiedon sisälöjen oppimisessa.

 

Osallistumisessa ja vaikuttamisessa

Hyödynnä paikkatietoa omaan lähiympäristöön liittyvissä osallistumis- ja vaikuttamisprojektissa. Paikkatiedon avulla voitte esimerkiksi viestiä koulun lähistössä sijaitsevista paikoista ja niiden kehittämisideoista. Vaikuttamisprojektin aiheina voi olla esimerkiksi

Mitä taitoja tuen?
 • Tuet oppilasta toimimaan yhdessä muiden kanssa oman lähiympäristön viihtyisyyden parantamiseen tai ympäristön monimuotoisuuden säilyttämiseen liittyvässä projektissa.
 • Tuet oppilasta ymmärtämään globaalin vastuun merkitys omassa toiminnassa.
 • Tuet oppilasta kasvamaan aktiiseksi, vastuullisesti toimivaksi ja kestävään elämäntapaan sitoutuneeksi kansalaiseksi.
 • Tuet oppilasta kehittämään vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja sekä argumentoimaan maantieteellistä tietoa.

 

Kartta- ja geomediataitojen kehittämisessä

Hyödynnä paikkatietoa oppilaiden kartta- ja geomediataitojen opettelussa. Tehkää monipuolisia karttatehtäviä, joiden avulla voitte mm.

 • kehittää tilatajua, symbolien, mittasuhteiden, suuntien ja etäisyyksien ymmärtämistä (Arvaa koulumatka, Sijoita joutomaa kartalle, Tutustu katuun, )
 • tutustua erilaisiin karttoihin (maasto ja teemakartat) ja karttapalveluihin
 • harjoitella lukemaan, tulkitsemaan ja arvioimaan karttoja ja muita maantieteellisiä malleja
 • harjoitella yksinkertaisten karttojen ja diagrammien tekemistä paikkatietoaineistosta (esim. tilastomuodossa olevasta)
Mitä taitoja tuet?
 • Tuet oppilasta kehittämään tilatajuaan ja geomediataitojaan.

 

Arjessa

Hyödynnä paikkatietoa oppilaiden kanssa arkielämän geomediataitojen harjaannuttamisessa.

 • paikkatiedon hyödyntäminen työelämässä ja  yhteiskunnassa (esim. tutkimus,  vaikuttaminen, yritykset, julkiset palvelut ,kaupunkisuunnittelu)
 • kartta- ja paikkatietopalveluiden hyödyntäminen arjessa (esim. reittien ja paikkojen etsiminen, liikkuminen (bussisovellukset, VR-junasovellus) vastuullisesti
 • kartta- ja paikkatietopalveluiden  hyödyntäminen turvallisesti (esim. mobiilisovellukset, sosiaalinen media ja sijaintitietojen jakaminen)
 • tutustukaa erilaisiin kartta-/paikkatietopalveluihin
Mitä tavoitteita tuen?
 • Tuet oppilasta tutustumaan maantieteellisen osaamisen hyödyntämiseen työelämässä ja yhteiskunnan eri osa-alueilla.
 • Tuet oppilasta kehittämään taitojaan käyttää paikkatietoa ja muuta geomediaa arjen tilanteissa.

 

Miten käsittelen paikkatietoa oppilaiden kanssa?

Alaluokilla karttoja ja paikkatietoa on hyödynnetty ympäristöopin sisältöjen opiskelussa. Yläluokkien maantieteessä ja lukiossa vahvistetaan paikkatiedon roolia maantieteelle ja maantieteelliselle tutkimukselle. Kerratkaa, mitä paikkatiedolla tarkoitetaan. Selvittäkää, mitä ovat paikkatietoaineistot ja -ohjelmat ja mihin niitä käytetään. Keskustelkaa paikkatietoaineistojen keruuseen ja karttojen luomiseen liittyvistä ongelmista sekä paikkatietoteknologian tarjoamista mahdollisuuksista tiedon esittämiselle kartalla. Pohtikaa, millaisiin tekijöihin kannattaa kiinnittää huomiota paikkatieto- ja kartta-aineistoja valitsessa ja arvioitaessa.

Millaisia kartta-/paikkatietopalveluiden käyttötaitoja minun tulee hallita?

Tutustu erilaisiin paikkatieto- ja karttapalveluihin sekä niiden toimintoihin, jotta pystyt valitsemaan kuhunkin tarkoitukseen parhaiten soveltuvan alustan. Tärkeää, että tiedät miten voit palvelua hyödyntää opetuksessa niin, että se tukee oppimista ja tuo siihen lisäarvoa. Mikäli käytät palvelua oman tiedon tuottamiseen selvitä, millaista tietoa (esim. piste-, viiva- tai aluetieto) palvelulla voidaan tuottaa, miten ja mitä muuta toimintoja ja työkaluja palvelussa on. Selvitä, miten omia karttaesityksiä voidaan tallentaa, jakaa ja voiko karttojen muokkaamista jatkaa myöhemmin. Työskentelyn kannalta tärkeää on selvittää, pitääkö palveluun luoda omat käyttäjätunnukset ja onko palvelu maksullinen.

Jos palvelulla on tarkoitus tarkastella valmiita paikkatietoaineistoja ja niiden välisiä yhteyksiä, selvitä miten karttatasojen näkyvyyttä voidaan säädellä, ja saako karttatasoja näkyviin samanaikaisesti.

Millaisen kartta-/paikkatietopalvelun valitsen?

7-9. luokkalaisille soveltuvat hyvin monenlaiset ohjelmat. Ohjelmien valinnassa on kuitenkin kiinnitettävä huomiota siihen, miten tottuneita oppilaat ovat käyttämään erilaisia ohjelmia, minkälaiset laitteet ohjelmien käyttöön on tarjolla ja tarjoaako ohjelman käyttäminen opetukseen lisäarvoa. Erilaisia ohjelmia on listattu täällä.

 

Lähteet: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014)

Kommentarer inaktiverade.